Ministerul

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Denumirea serviciului public deconcentrat

Casa Corpului Didactic Alba


Numele şi prenumele directorului executiv

Lavente Deak Szekely Szilard dir. executiv


Adresa

str. Gabriel Bethlen, nr. 7
Mun. Alba Iulia


Program de funcţionare şi de audienţe

Program de lucru:

Luni-vineri: 8-16


Legislaţie/atribuţii principale

Temei legal: Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, Ordinuli MECTS nr. 5554/07.10.2011

Atribuţii principale:

- realizează activităţi sub formă de programe de formare continuă, programe de formare/ perfecţionare cu credite transferabile, simpozioane, conferinţe, sesiuni de comunicări ştiinţifice, dezbateri, ateliere de lucru pentru cadre didactice, personal didactic de îndrumare şi control (inspectori, directori) şi personal didactic auxiliar,

- elaborează suporturi de curs şi mijloace didactice necesare susţinerii programelor de formare,

- realizează analiza de nevoi la nivelul cadrelor didactice şi a directorilor de şcoli de pe raza judeţului, pentru stabilirea ofertei de programe de formare continuă,

-asigură fondul de carte, tematicile şi bibliografiile necesare personalului didactic;


Telefon

0258-826.147

Fax

0258-833.101

E-mail/Website

ccdab@yahoo.com

Ministerul

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Denumirea serviciului public deconcentrat

Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba


Numele şi prenumele directorului executiv

Daramus Marcela, dir.executiv


Adresa

str. Gabriel Bethlen, nr. 7
Mun. Alba Iulia


Program de funcţionare şi de audienţeProgram de lucru:

Luni-vineri: 8-16

Audienţe:

Daramus Marcela: joi: 9 – 12


Inspectori Şcolari: marţi, joi, vineri: 11 - 16


Legislaţie/atribuţii principale

Temei legal: Legea învăţământului nr.1/2011

Atribuţii principale:

- urmăreşte modul de organizare şi de funcţionare a reţelei de învăţământ preuniversitar, în conformitate cu politica educaţională la nivel naţional;
- asigură aplicarea legislaţiei în organizarea, conducerea şi desfăşurarea procesului de învăţământ;
- asigură calitatea învăţământului şi respectarea standardelor naţionale prin inspecţia şcolară;
- înfiinţează, cu avizul Ministerului, Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, unităţi şcolare ale învăţământului de stat: grădiniţe, şcoli primare, gimnazii, şcoli profesionale şi de ucenici;

- asigură, împreună cu autorităţile administraţiei publice locale, şcolarizarea elevilor pe durata învăţământului obligatoriu;
- coordonează încadrarea unităţilor de învăţământ cu personal didactic necesar, în conformitate cu prevederile Statutului personalului didactic;
- organizează şi îndrumă activitatea de perfecţionare a personalului didactic, de cercetare ştiinţifică şi alte acţiuni complementare din învăţământul preuniversitar;
- coordonează utilizarea, dezvoltarea şi protejarea bazei didactico-materiale din unităţile de învăţământ, impreună cu autorităţile publice locale;
- coordonează organizarea admiterii şi a examenelor de absolvire din unităţile de învăţământ, precum şi a concursurilor şcolare;


Telefon

0258-817.255

Fax

0258/817.663

E-mail/Website

corsanste@yahoo.com

Ministerul

Secretariatul General al Guvernului


Denumirea serviciului public deconcentrat

Direcţia Regională de Statistică Alba


Numele şi prenumele directorului executiv

David Ciprian Alin , dir. executiv interimar


Adresa

Alba Iulia, str. Strada Octavian Goga nr.9


Program de funcţionare şi de audienţe

Luni-vineri 8,00-16,00


Legislaţie/atribuţii principale

Legea nr.226/2009, H.G.nr.957/2005

Aitribuţii principale:

a)promoveaza si realizeaza colectarea, procesarea si diseminarea datelor statistice care privesc autoritatile publice in structura carora functioneaza, in conformitate cu normele, tehnicile si standardele statistice emise de Institutul National de Statistica, in cooperare cu ceilalti producatori de statistici oficiale, in cadrul Sistemului statistic national;
b) coopereaza cu ceilalti producatori de statistici oficiale pentru efectuarea cercetarilor statistice prevazute in programul statistic national anual;
c) actioneaza pentru armonizarea sistemelor informationale ale autoritatilor carora le apartin cu Sistemul statistic national, in scopul reducerii gradului de solicitare a furnizorilor de date; actiunile concrete de armonizare a sistemelor informationale se realizeaza prin acorduri specifice, protocoale, conventii incheiate intre Institutul National de Statistica si autoritatile publice in care sunt organizate oficii de statistica;
d) contribuie la promovarea si dezvoltarea sistemului informatic statistic, inclusiv prin transmiterea fisierelor de date statistice in sistem interconectat, in cadrul Sistemului statistic national;
e) prezinta Institutului National de Statistica si autoritatii publice careia ii apartin un raport anual privind activitatile desfasurate, raport ce va fi parte integranta a raportului anual al Sistemului statistic national.


Telefon

0258-811.463

Fax

0258-811.463

E-mail/Website

Ministerul

Secretariatul General al Guvernului


Denumirea serviciului public deconcentrat

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Alba


Numele şi prenumele directorului executiv

Tătucu Ioan , dir.executiv


Adresa

Alba Iulia, Str. Lalelelor Nr. 7A


Program de funcţionare şi de audienţe

Program de lucru cu publicul
Luni – Joi orele 8 – 15.45
Vineri orele 8 – 13.30


Legislaţie/atribuţii principale

Legislatie

Ordin nr. 1.209 din 27.04.2011 pentru aprobarea structurii organizatorice cadru şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale direcţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti

Atribuţii principale:

a) organizează întreaga activitate sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor şi răspunde de aplicarea legislaţiei din domeniul apărării sănătăţii animalelor, sănătăţii publice, siguranţei alimentelor de origine animală şi nonanimală, protecţiei şi bunăstării animalelor şi protecţiei mediului;
b) întocmeşte planul cifric anual în baza Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului şi răspunde de aplicarea şi realizarea acestuia;
c) răspunde de aplicarea Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor;
d) controlează circulaţia animalelor şi produselor de origine animală şi nonanimală, precum şi a furajelor şi produselor medicinale veterinare în cadrul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti;
e) controlează aplicarea şi răspunde de modul cum sunt respectate prevederile legislaţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, în toate exploataţiile de animale şi în unităţile în care se produc, procesează, depozitează, transportă şi comercializează produse alimentare de origine animală şi nonanimală, furaje şi alte materii şi produse supuse controlului sanitar – veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;
f) emite documentul de înregistrare/ autorizare sanitar – veterinară/ sanitar – veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, după caz, unităţilor a căror activitate este supusă controlului sanitar-veterinar/ sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, potrivit legislaţiei în vigoare;
g) supraveghează şi controlează, în conformitate cu prevederile normelor sanitar-veterinare în vigoare, producerea, depozitarea, transportul, comercializarea şi utilizarea biopreparatelor, produselor medicinale veterinare, aditivilor furajeri, furajelor medicamentoase şi a altor produse de uz veterinar, pe teritoriul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti;
h) avizează, în condiţiile legii, amplasarea, proiectarea şi construirea obiectivelor sau unităţilor de creştere a animalelor, a obiectivelor veterinare, precum şi a unităţilor care produc, prelucrează, procesează, depozitează, valorifică şi comercializează produsele de origine animală, precum şi a altor obiective supuse controlului sanitar-veterinar;
i) colaborează, în condiţiile legii, precum şi în baza protocoalelor încheiate, cu serviciile veterinare ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi ale celorlalte instituţii publice centrale care au în subordine unităţi în care sunt încadraţi medici veterinari proprii;
j) controlează activitatea sanitar – veterinară, în conformitate cu legislaţia în vigoare, din cadrul cabinetelor veterinare, organizate potrivit legii;
k) înregistrează/ autorizează şi controlează activitatea depozitelor farmaceutice veterinare, farmaciilor veterinare şi punctelor farmaceutice veterinare;
l) autorizează, coordonează tehnic şi controlează producţia, distribuţia şi utilizarea furajelor combinate şi a celor medicamentate;


Telefon

0258-835.915

Fax

0258-806.235

E-mail/Website

office-alba@ansv.ro

Ministerul

Ministerul Mediului


Denumirea serviciului public deconcentrat

Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba


Numele şi prenumele directorului executiv

Traian Matiș , dir. executiv


Adresa

Alba Iulia, str. Lalelelor, nr.7a


Program de funcţionare şi de audienţe

Luni – vineri 7,00-15,00


Legislaţie/atribuţii principale

Legea apelor Nr. 310/28.06.2004,O.U.G..21/2002 aprobata prin Legea 15/2005, OUG 21/2004, Ordinul comun al M.M.G.A. şi M.A.I. 823/1427/2006, H.G. Nr. 1286/2004, H.G. Nr. 228/2004,Instrucţiuni privind elaborarea şi transmiterea avertizărilor privind fenomenele hidrologice şi meteorologice periculoase M.A.P.P.M. - I.N.M H./1995,Ordinul comun al M.M.G.A. şi M.A.I. 823/1427/2006

Atribuţii principale:

-monitorizarea hidrologică şi de calitate a resurselor de apă; administrarea şi exploatarea infrastructurii Sistemului naţional de gospodărire a apelor; aplicarea programului naţional de implementare a prevederilor legislaţiei proprii armonizate cu directivele Uniunii Europene în domeniul gospodăririi durabile a apelor; asigurarea dezvoltării unitare a sistemului de gospodărire a apelor; gestionarea şi valorificarea resurselor de apă de suprafaţă şi subterane cu potenţialele lor naturale şi fondul de date din domeniu; reglementarea şi controlul folosinţelor de apă, al lucrărilor construite pe ape sau care au legătură cu apele şi asigurarea activităţii de inspecţie; avertizarea şi realizarea măsurilor de prevenire, combatere şi înlăturare a efectelor inundaţiilor şi a poluărilor accidentale


Telefon

0258-833.356

Fax

0258-834.428

E-mail/Website

dispecer@sgaab.dam.rowater.ro

Ministerul

Ministerul Mediului


Denumirea serviciului public deconcentrat

Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba


Numele şi prenumele directorului executiv

Popescu Marioara , dir. executiv


Adresa

Str.Lalelelor nr.7B, Alba Iulia


Program de funcţionare şi de audienţe

Program de lucru:

Luni-Joi: 8,00-16,30
Vineri: 8,00-14,00

Audienţe: Vineri : 12,00 - 14,00


Legislaţie/atribuţii principale

Temei legal:

H.G. nr.918/2010

Legea nr. 265/2006

Atribuţii principale:

îndeplineşte atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului la nivel judeţean, în domeniile implementării şi politicilor de mediu, legislaţiei şi reglementărilor în vigoare si coordonează elaborarea planurilor de acţiune la nivel local, îin conformitate cu dispozitiile O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată cu modificări, prin Legea nr. 265/2006.


Telefon

0258-813.248

Fax

0258-813.290

E-mail/Website

officeab@apm-alba.ro

Ministerul

Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale


Denumirea serviciului public deconcentrat

Oficiul Judeţean de Studii Pedologice şi Agrochimie


Numele şi prenumele directorului executiv

Florea Mihai, dir.executiv


Adresa

Str. Motilor nr. 108, Alba Iulia


Program de funcţionare şi de audienţe

Program de functionare
Luni – Vineri 08:00 – 16:00


Legislaţie/atribuţii principale

Legislatie
Oficiile pentru Studii Pedologice şi Agrochimice sunt înfiinţate în baza Decretului 151/1975 şi în prezent funcţionează în conformitate cu prevederile H.G. 477/1990 cu modificările şi completările ulterioare (HG 1331/2004), a HG 362/2002, privind organizarea şi funcţionare a Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, în baza OUG. 38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură precum şi a Ord. MAAP 223/2002, având sarcini ce decurg din Programul naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură;

Atributii principale:

Studii pedologice, pedohidrologice, geotehnice pentru o gamă diversificată de lucrări materializate în proiecte pentru sistematizarea, amenajarea şi organizarea teritoriului, pentru înfiinţarea şi modernizarea plantaţiilor de pomi şi viţă-de-vie, a pajiştilor, a serelor şi solariilor, irigaţii, desecări, orezării, amenajamente silvice şi piscicole, reconstrucţie ecologică, protecţia şi ameliorarea resurselor de sol şi a mediului înconjurător în agricultură şi silvicultură.
Studii agrochimice pentru utilizarea raţională a îngrăşămintelor şi amendamentelor, a dejecţiilor zootehnice şi a nămolurilor de la staţiile de epurare orăşeneşti.
Efectuează bonitarea şi zonarea ecologică a plantelor agricole precum şi stabilirea clasei de calitate (fertilitate) a terenurilor pentru întocmirea părţii calitative a cadastrului agricol, precum şi pentru necesităţi diverse (impozitare, arendare, schimburi de terenuri, monitorizarea concesionării etc.).
Analize de sol pentru studii pedologice şi agrochimice
Analize de îngrăşăminte chimice, organice, nămolurile zootehnice şi de la staţiile de epurare
Analize de ape folosite în agricultură
Analize de plante
Efectuează cercetări ştiinţifice în câmpurile experimentale proprii amplasate în zone pedoclimatice caracteristice, pentru fundamentarea şi optimizarea aplicării îngrăşămintelor noi şi a unor surse neconvenţionale în vederea omologării lor în agricultură, studiul proceselor fizice, chimice şi biologice ale solului, în vederea fundamentării soluţiilor de ameliorare şi protecţia resurselor de sol, precum şi de exprimare a fertilităţii terenurilor prin echivalare în produse de origine vegetală sau animală.
Participă la programele naţionale şi zonale de cercetare ştiinţifică în diferite domenii din agricultură, silvicultură sau piscicultură, cercetări interdisciplinare, etc.


Telefon

0258-826.633

Fax

0258-835.508

E-mail/Website

OSPAALBA@yahoo.com

Ministerul

Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale


Denumirea serviciului public deconcentrat

Oficiul Judeţean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale


Numele şi prenumele directorului executiv

Băra Vasile , dir. executiv


Adresa

Str. Motilor, nr. 112, etaj I, Alba Iulia


Program de funcţionare şi de audienţe

Program de functionare
Luni – Vineri 8:30 - 16:30


Legislaţie/atribuţii principale

Legislatie
Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, a fost înfiinţată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 13 din 27 februarie 2006, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD şi a primit acreditarea de funcţionare la finalul anului 2007. Actul de acreditare al Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, ca Agenţie ce gestionează FEADR, a fost semnat de Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale la data de 15 decembrie 2007 şi acoperă procedurile şi structurile Agenţiei (conform Articolului 1, alin. 3 din Regulamentul (CE) nr.885/2005 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr.1290/2005 în ceea ce priveşte acreditarea Agenţiilor de plăţi şi a altor entităţi şi lichidarea conturilor FEGA şi FEADR) precum şi criteriilor de acreditare aprobate prin Ordinul Ministrului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale nr.422/2006.

Atribuţii principale:

Elaborează propuneri de modificare şi îmbunătăţire a Procedurilor de lucru ale Agenţiei;
Colectează date de monitorizare pentru a le trasmite CRPDRP în conformitate cu procedura de monitorizare;
Participă la activităţile de simulare a procedurilor de lucru ale Agenţiei;
Întocmeşte formularul “pista de audit” pentru activităţile specifice OJPDRP;
Organizează şi conduc contabilitatea operaţiunilor economice, pentru alocaţiile bugetare primite cu destinaţie specială care au fost angajate de ordonatorul de credite (plăţi curente pentru întreţinere şi administrare).
Efectuează controale preliminare în cazul suspiciunii producerii unei nereguli/plăţi în exces;
Întocmeşte nota de descoperire a unei nereguli şi de fundamentare pentru desfăşurarea unui control;
Colaborează cu toate direcţiile şi serviciile din cadrul Agenţiei de la nivel central şi regional, cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi cu instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale implicate;
Întreprinde şi alte acţiuni care să asigure implementarea eficientă a procedurilor OJPDRP;
Întocmenşte alte materiale şi lucrpri legate de activitatea specifică Oficiului, repartizate de conducerea Agenţiei;
Îndeplinesc atribuţii în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006 cu privire la sănătatea şi securitatea în muncă;


Telefon

0358 860 270 0358 860 275

Fax

0258-835.862

E-mail/Website

Ministerul

Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale


Denumirea serviciului public deconcentrat

Centrul Judeţean de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură


Numele şi prenumele directorului executiv

Felicia Hondola dir. executiv


Adresa

ALBA IULIA Str. Moţilor nr. 112, cod 510065


Program de funcţionare şi de audienţe

Program de functionare
Luni – Vineri 8.00 – 16.00

Audiente
Director executive Luni 9 – 13
Centrele Locale Luni 9-13


Legislaţie/atribuţii principale

Legislatie

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale în baza Legii 1/2004 cu modificările şi completările ulterioare.

Atribuţii principale:

Asigură derularea operaţiunilor financiare legate de gestionarea fondurilor alocate;
Asigură verificarea cererilor de plată primite de la beneficiari;
Autorizează plata către beneficiari în urma verificării cererilor de plată sau îi înştiinţează pe aceştia cu privire la eventualele nereguli sesizate, în vederea soluţionării acestora;
Execută plăţile autorizate către beneficiari;
Ţine contabilitatea plăţilor efectuate;
Urmăreşte încadrarea în fondurile alocate pentru activităţile prevăzute mai sus;
Asigură îndeplinirea cerinţelor cu privire la informarea publică privind activităţile desfăşurate;
Asigură desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor economice, administrative, contabile, de personal şi audit ale Agenţiei;
Colaborează pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice cu organele administraţiei publice centrale şi locale;
Pregăteşte şi implementează prevederile privind mecanismele comerciale;
Administrează sistemul de certificate de export-import şi garanţii pentru importul şi exportul produselor agricole
Elaborează şi implementează procedurile privind aplicarea sistemului de intervenţie pentru produsele agricole;
Este autoritatea publică responsabilă cu implementarea Sistemului Integrat de Administrare şi Control;
Asigură managementul cotelor de producţie de zahăr şi izoglucoză şi gestionează contribuţiile aferente acestor cote;
Elaborează manuale de proceduri şi metodologii în vederea implementării corespunzătoare a atribuţiilor care îi revin;
Implementează şi administrează restituţiile la export şi sistemul de garanţii aferente restituţiilor;
Furnizează toate informaţiile solicitate de Organismul coordonator al agenţiilor de plăţi pentru agricultură, dezvoltare rurală şi pescuit.


Telefon

0258-830.651

Fax

0258-830.651

E-mail/Website

apia.alba@apia.org.ro

Ministerul

Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale


Denumirea serviciului public deconcentrat

Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor


Numele şi prenumele directorului executiv

Pereş Maria, dir. executiv


Adresa

Alba Iulia,

Calea Motilor 110


Program de funcţionare şi de audienţe

Program de functionare
Luni-Vineri – 8.30-16.30

Audiente
Director Executiv Joi - 9.00 - 11.00


Legislaţie/atribuţii principale

Legea nr.266/2002 privind producerea,controlul calităţii, comercializarea şi folosirea seminţelor şi materialului săditor,
precum şi înregistrarea soiurilor de plante agricole
(http://www.incs.ro/albapub/informatii%20publice/legea_nr_266_2002.htm)

H.G.nr.716/1999 privind reorganizarea si functionarea inspectoratelor pentru calitatea semintelor si materialului saditor si a Laboratorului Central pentru Controlul Calitatii Semintelor, precum si actualizarea limitelor amenzilor prevazute de Legea nr.75/1995
(http://www.incs.ro/albapub/informatii%20publice/h_g__nr_716_1999.htm)

Atributii principale:

-efectueaza controlul calitatii in camp si in laborator, elibereaza certificate oficiale de atestare a calitatii semintelor si materialului saditor
-monitorizeaza si acrediteaza agentii economici furnizori de seminte si de material saditor pentru reproducere, conditionare, tratare, ambalare, etichetare, depozitare, transport si comercializare
-elibereaza si retrag autorizatiile de functionare pentru agentii economici care produc, prelucreaza si comercializeaza seminte si material saditor
-fac propuneri Inspectiei de Stat pentru calitatea semintelor si materialului saditor privind imbunatatirea regulilor si normelor de control, certificare si comercializare a semintelor si materialului saditor la care Romania este parte
-intocmesc, la cererea agentilor economici, programe anuale de multiplicare si certificare si urmaresca aplicarea acestora
-asigura controlul in scopul asigurarii calitatii semintelor si materialului saditor la toate categoriile biologice, in precontrol si postcontrol, prin tehnici si scheme adecvate
-urmaresca aplicarea prevederilor legale, a a normelor tehnice si standardelor in vigoare, precum si a reglementarilor internationale in domeniul semintelor si materialului saditor la care Romania este parte
-constata contraventiile si aplica sanctiunile prevazute de lege prin persoanele imputernicite de ministrul agriculturii si alimentatiei
-executa sarcinile si instructiunile stabilite de Inspectia de stat pentru calitatea semintelor si materialului saditordin cadrul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, potrivit prevederilor legale


Telefon

0258-833.475

Fax

0258-833.475

E-mail/Website

itcsmsalba@alba.astral.ro

Ministerul

Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale


Denumirea serviciului public deconcentrat

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Alba


Numele şi prenumele directorului executiv

Rusu Mircea , dir. executiv


Adresa

Alba Iulia, Str. Calea Motilor nr. 112


Program de funcţionare şi de audienţe

Program de functionare
Luni – Joi 7.30 – 16.30
Vineri 7.30 – 13,30

Audiente
Director executiv: ing. Stanciu Ioan: Luni orele 10-13
Sef serviciu: ing. Georgescu Cornel Marţi orele 10-13


Legislaţie/atribuţii principale

Legislatie
1. HG nr. 8 din 2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurii si Dezvoltarii Rurale
2. Ordin MAPDR nr. 48/2008 – regulament cadru de organizare si functionare a DADR judetene si a Municipiului Bucuresti

Atributii principale:

Atributii
- În domeniul implementare în producţia vegetală, zootehnică şi industrie alimentară , politici de piaţă, organizarea grupurilor de producători, promovarea agriculturii ecologice, îmbunătăţirilor funciare şi ameliorarea solurilor, optimizarea exploataţiilor, promovarea produselor cu denumire de origine şi a produselor tradiţionale ;
- În domeniul inspecţii pentru controlul tehnic vitivinicol, inspecţii pentru controlul tehnic în producerea şi valorificarea fructelor şi legumelor, inspecţii în producţia vegetală, animală şi industria alimentară ;


Telefon

0258-835.342

Fax

0258-835.341

E-mail/Website

director.executiv@dadralba.ro

Ministerul

Ministerul Finanţelor Publice


Denumirea serviciului public deconcentrat

Biroul Vamal de Interior Alba


Numele şi prenumele directorului executiv

Tulhina Denisa dir. executiv


Adresa

str. REVOLUTIEI nr. 70 ALBA IULIA jud. ALBA cod 510077


Program de funcţionare şi de audienţe

Program functionare: 8.30 - 16.30
Program audiente: Marţi, Joi: 10,00-12,00


Legislaţie/atribuţii principale

Temei legal:

HG nr. 532/2007, privind organizarea şi funcţionarea ANV.

Autoritatea Naţională a Vămilor asigură aplicarea politicii vamale şi în domeniul
accizelor şi exercită atribuţiile stabilite prin lege.


Telefon

0258/810046

Fax

0258-810.014

E-mail/Website

BVALBAIULIA@customs.ro

Ministerul

Ministerul Finanţelor Publice


Denumirea serviciului public deconcentrat

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba


Numele şi prenumele directorului executiv

Iacob Maria , dir. executiv


Adresa

Str. Primăverii nr. 10, Alba Iulia, C.P. 510110


Program de funcţionare şi de audienţe

Programul de lucru a unităţilor fiscale se desfăşoară în zilele de luni, marţi, joi şi vineri în intervalul orar 8.30-16.30, iar în ziua de miercuri în intervalul orar 8.30 - 18.30
Program audienţe: Miercuri: 12,00-14,00


Legislaţie/atribuţii principale

Temei legal:

HG nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea M.F.P.
HG nr. 1009/2009 privind organizarea şi funcţionarea A.N.A.F.


Atribuţii principale

Combaterea evaziunii fiscale, precum şi a oricăror alte forme de evitare a declarării şi plăţii obligaţiilor fiscale;
Creşterea eficienţei şi dinamicii colectării, concomitent cu reducerea costului unui leu colectat;
Încurajarea conformării voluntare, pentru asigurarea unei colectări rapide, la costuri reduse.


Telefon

0258813002; 0258810107; 0258813575; 0258813002 int. 209

Fax

0258-818.906

E-mail/Website

admin.ababjudx01.AB@mfinante.ro asistenta.AB@mfinante.ro iulia.mirestean.ab@mfinante.ro

Ministerul

Ministerul Tineretului şi Sportului


Denumirea serviciului public deconcentrat

Casa de Cultură a Studenţilor Alba Iulia


Numele şi prenumele directorului executiv

Berghian Gheorghe, dir.executiv


Adresa

Str. Ardealului, nr.1
Alba Iulia
Alba
510405


Program de funcţionare şi de audienţe

zilnic 8,00-16,00


Legislaţie/atribuţii principale

Atributii principale: organizarea şi desfăşurarea acţiunilor cultural-artistice, distractive, educative, turistice interne şi internaţionale, de agrement, precum şi alte servicii cu precădere pentru studenţi.


Telefon

0258-812692

Fax

0258-812.693

E-mail/Website

contact@ccs-alba.ro

Ministerul

Ministerul Tineretului şi Sportului


Denumirea serviciului public deconcentrat

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Alba


Numele şi prenumele directorului executiv

Păştină Adrian, dir.executiv


Adresa

Gheorghe Pop de Basesti, nr. 2
Mun. Alba Iulia


Program de funcţionare şi de audienţe

Luni-vineri: 8-16


Legislaţie/atribuţii principale

Temei legal: HG nr. 776/2010 , Ordonanta Guvernului nr. 15/2010

Atribuţii principale:

a. asigura punerea in aplicare la nivelul judetului a strategiei si programelor Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret in domeniile sportului si tineretului;
b. utilizeaza centrele de agrement pentru tineret in scopul desfasurarii de activitati recreative, turistice, sportive, de tabere pentru copii si tineret;
c. urmareste aplicarea si controlul respectarii actelor normative din domeniile sportului si tineretului;
d. colaboreaza cu celelalte institutii deconcentrate, cu organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, cu alte institutii publice, cu persoane juridice de drept public sau privat, romane sau straine;
e. organizeaza si desfasoara actiuni de si pentru tineret, actiuni culturale, artistice, distractive, educative, turistice interne si internationale, sportive si de agrement pentru tineri, in taberele sau centrele de agrement;
f. elaboreaza calendarul anual de actiuni de sport si tineret proprii si in parteneriat si il supun aprobarii conducerii Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret;
g. actioneaza in colaborare cu autoritatile administratiei publice locale pentru dezvoltarea bazei materiale din centrele de agrement din fondurile alocate de la Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret si din alte fonduri, precum si pentru modernizarea si optimizarea serviciilor pentru sport si tineret;


Telefon

0258-834.510

Fax

0258-834.511

E-mail/Website

dan_opruţa@yahoo.com

Ministerul

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale


Denumirea serviciului public deconcentrat

Organismul Intermediar Regional Centru POS DRU ALBA


Numele şi prenumele directorului executiv

Steau Maria , dir.executiv


Adresa

Alba Iulia, Piata Iuliu Maniu nr.10


Program de funcţionare şi de audienţe

Luni-vineri: 8,30-16,30


Legislaţie/atribuţii principale

Atribuţii principale:

implementarea schemelor de finantare nerambursabila, componenta "Dezvoltarea Resurselor Umane" din cadrul Subprogramului PHARE 2003 - Coeziune Economica si Sociala;

implementarea schemelor de finantare nerambursabila, componenta "Dezvoltarea Resurselor Umane" din cadrul Subprogramului PHARE 2004 - 2006 Coeziune Economica si Sociala;

implementarea Programului Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane


Telefon

0358-401.656

Fax

0358-401.655

E-mail/Website

posdru@oirposdrucentru.ro

Ministerul

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale


Denumirea serviciului public deconcentrat

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba


Numele şi prenumele directorului executiv

Andrea Katona , dir. executiv


Adresa

Alba Iulia, Str. Nicolae Titulescu nr. 10 B, Bloc Columna


Program de funcţionare şi de audienţe

Program de lucru:

zilnic 8,30-16,30

Audienţe:

ALOFM Alba

Engi Corneliu - Luni, Marti, Miercuri, Joi orele : 1200-1600

Bora Maria Georgeta – Luni orele 830-1200

ALOFM Campeni

Bora Maria Georgeta – Luni orele 830-1200

Punct de lucru Aiud

Engi Corneliu – Vineri orele : 1200-1600

Punct de lucru Blaj

Szabo Veronica – Marti, Joi orele : 1400-1600

Punct de lucru Cugir

Comsa Radu – Marti, Joi orele : 1400-1600

Punct de lucru Sebes

Danese Maria –Vineri orele : 1200-1600


Legislaţie/atribuţii principale

Temei legal: Legea 202/22.05.2006 republicata

Atribuţii principale:

a) prevenirea somajului si combaterea efectelor sociale ale acestuia;
b) încadrarea sau reincadrarea in munca a persoanelor in cãutarea unui loc de munca;
c) sprijinirea ocupãrii persoanelor aparţinând unor categorii defavorizate ale populaţiei;
d) asigurarea egalitãţii sanselor pe piaţa muncii;
e) stimularea şomerilor in vederea ocupãrii unui loc de munca;
f) stimularea angajatorilor pentru încadrarea persoanelor in cãutarea unui loc de munca;
g) îmbunãtãţirea structurii ocupãrii pe ramuri economice si zone geografice;
h) creşterea mobilitatii forţei de munca in condiţiile schimbãrilor structurale care se produc in economia naţionala;
i) protecţia persoanelor in cadrul sistemului asigurãrilor pentru şomaj.


Telefon

0258-811.470

Fax

0258-811.470

E-mail/Website

alba@anofm.ajofm

Ministerul

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale


Denumirea serviciului public deconcentrat

Casa Judeţeană de Pensii Alba


Numele şi prenumele directorului executiv

Alexandru Retegan , dir. executiv


Adresa

str. Tudor Vladimirescu, nr. 61
Mun. Alba Iulia


Program de funcţionare şi de audienţe

Program de lucru:

Luni-vineri: 8-16

Audienţe:

Retegan Alexandru: joi ora 10,00-12,00, camera 24, et.1

Ion Ileana: miercuri ora 11,00-13,00 camera 31, et. 1

Mihaila Ion: marti ora 9,00- 11,00 camera 35, et.1


Legislaţie/atribuţii principale

Temei legal:

Legea nr.263/2010

Atribuţii principale:

Inregistreaza si asigura evidenta contribuabililor, in conditiile legii;
Incheie contracte de asigurare sociala, potrivit legii;
Asigura evidenta asiguratilor si a contributiilor de asigurari sociale, conform legii;
Organizeaza activitatea privind stabilirea si plata contributiilor pentru fondurile de pensii adiminisrate privat;
Calculeaza, retine si vireaza contributia de asigurari sociale de sanatate si impozitul asupra pensiilor, in conditiile legii;
Certifica stagiul de cotizare si punctajul asiguratului, in coditiile legii;
Stabilesc cuantumul drepturilor de asigurari sociale individuale si efectueaza plata acestora, potrivit legii;
Stabilesc si platesc pensii de serviciu, indemnizatii si alte drepturi prevazute de legi speciale, finantate de la bugetul de stat, in conditiile legii;
Gestioneaza baza de date a pensionarilor sistemului public de pensii si a beneficiarilor de drepturi prevazute de legi speciale;
Urmaresc periodic compatibilitatea dintre diferite tipuri d epensii sau prestatii, precum si dintre acestea si salariu;


Telefon

0258-811.531

Fax

0258-819.083

E-mail/Website

Ministerul

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale


Denumirea serviciului public deconcentrat

Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba


Numele şi prenumele directorului executiv

Dorel Fiţ inspector şef


Adresa

Alba Iulia, Frederik Mistral nr.7


Program de funcţionare şi de audienţe

Zilnic 8,00 – 16,00

Audienţe:

FIT DOREL: marţi 9.00-14.00

FLESER GRIGORE VALER:Miercuri 9.00-14.00

CALMAN GABOR: Joi 9.00-14.00

SUCIU VASILE: Vineri 9.00-14.00


Legislaţie/atribuţii principale

Temei legal:

Legea nr.108/1999 republicată

Atribuţii principale:

a) în domeniul stabilirii relaţiilor de munca controlează:
- încadrarea în munca şi încetarea activităţii persoanelor care desfăşoară orice activitate în temeiul unui contract individual de munca sau al unei convenţii civile de prestări de servicii;
- stabilirea şi respectarea duratei timpului de lucru;
- stabilirea şi acordarea drepturilor salariale, precum şi a celorlalte drepturi decurgând din munca prestată;
- accesul fără nici o discriminare pe piata muncii al tuturor persoanelor apte de munca, respectarea normelor specifice privind condiţiile de munca ale tinerilor, femeilor, precum şi ale unor categorii de persoane defavorizate;
- respectarea celorlalte prevederi cuprinse în legislaţia muncii şi a clauzelor contractelor colective de munca;
b) în domeniul securităţii şi al sănătăţii în munca:
- acorda asistenta tehnica persoanelor juridice la elaborarea programelor de prevenire a riscurilor profesionale şi controlează realizarea acestora;
- efectuează sau solicita măsurători şi determinări, examinează probe de produse şi de materiale în unităţi şi în afară acestora, pentru clarificarea unor situaţii de pericol;
- dispune sistarea activităţii sau scoaterea din funcţiune a echipamentelor tehnice, în cazul în care constata o stare de pericol iminent de accidentare sau de imbolnavire profesională, şi sesizează, după caz, organele de urmărire penală;


Telefon

0258-818.632

Fax

0258-811.439

E-mail/Website

itmalba@itmalba.ro

Ministerul

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale


Denumirea serviciului public deconcentrat

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Alba


Numele şi prenumele directorului executiv

Cozuc Flaviu dir. executiv


Adresa

str. Nicolae Titulescu, nr. 10 B
Mun. Alba Iulia


Program de funcţionare şi de audienţe

Program de lucru:

Luni: 8.30 - 18.30
Marti-Vineri - 8.30 - 16.30

Audienţe: Ana Mihaela Doţu: luni, miercuri, joi - 10.00 - 12.00


Legislaţie/atribuţii principale

Temei legal: H.G. nr.1285/2008; H.G. nr.1350/2010

Atribuţii principale:

-aplică legislaţia privind acordarea şi plata prestaţiilor sociale, precum şi a programelor de finanţare în domeniul asistenţei sociale pe care le derulează;
- fundamentează şi propun Agenţiei proiectul bugetului incluzând fonduri pentru funcţionare, bugetului pentru plata prestaţiilor sociale şi pentru implementarea programelor de finanţare în domeniul asistenţei sociale;
- propun Agenţiei indicatorii de fundamentare a fondurilor pentru plata prestaţiilor sociale şi pentru implementarea programelor de finanţare în domeniul asistenţei sociale;
- administrează bugetul incluzând fonduri pentru funcţionare, pentru plata prestaţiilor sociale, precum şi pentru implementarea programelor de finanţare în domeniul asistenţei sociale;
- realizează activitatea de evidenţă contabilă a execuţiei bugetare pentru bugetul alocat;
- asigură utilizarea eficientă a tuturor fondurilor pe care le administrează;
- elaborează, implementează şi cofinanţează programe de activitate proprii şi acţiuni specifice privind domeniul său de activitate;
- verifică îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate privind stabilirea drepturilor la prestaţii sociale;
- stabilesc dreptul la prestaţii sociale şi efectuează plata acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- identifică situaţiile în care s-au efectuat plăţi necuvenite solicitanţilor;
-recuperează drepturile încasate necuvenit de beneficiari, în condiţiile legii;


Telefon

0258-819.069

Fax

0258-819.069

E-mail/Website

ajps_ab@yahoo.com

Ministerul

Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, comerţului şi Mediului de Afaceri


Denumirea serviciului public deconcentrat

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorului Alba


Numele şi prenumele directorului executiv

Emil Nistor, comisar şef


Adresa

Alba Iulia, Str. Octavian Goga, Nr. 9


Program de funcţionare şi de audienţe

Program de lucru:

Zilnic 8,30 – 17,00

Audienţe:

marti: 10 – 13

joi: 9 – 13


Legislaţie/atribuţii principale

Temei legal:

HG nr.882/2010

Atribuţii principale:

-controlează respectarea dispoziţiilor legale privind protecţia consumatorilor, referitoare la securitatea produselor şi serviciilor, precum şi la apărarea drepturilor legitime ale consumatorilor, prin efectuarea de controale pe piaţă la producători, importatori, distribuitori, vânzători, prestatori de servicii, inclusiv servicii financiare, şi în unităţile vamale, având acces la locurile în care se produc, se depozitează ori se comercializează produsele sau în care se prestează serviciile, precum şi la documentele referitoare la acestea, excepţie făcând controalele igienico-sanitare şi sanitar-veterinare la producători, în cazul produselor alimentare;
- constată contravenţii şi dispune măsuri de limitare a consecinţelor producerii, prestării, importului, comercializării sau oferirii gratuite a unor produse alimentare ori nealimentare şi servicii, inclusiv servicii financiare, care nu sunt în concordanţă cu dispoziţiile legale din domeniile de activitate ale Autorităţii, prin aplicarea sancţiunilor contravenţionale prevăzute de lege, sesizează organele de urmărire penală ori de câte ori constată încălcări ale legii penale;
- controlează dacă mijloacele de măsurare folosite pe piaţă sunt însoţite de documentele prevăzute de lege care atestă verificarea acestora din punct de vedere metrologic;
- solicită organelor emitente suspendarea sau retragerea autorizaţiei de funcţionare, a licenţei de fabricaţie ori a certificatului de clasificare, în condiţiile legii;


Telefon

0258-811.946

Fax

0258-811.946

E-mail/Website

alba@opc.ro

Ministerul

Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional


Denumirea serviciului public deconcentrat

Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Alba


Numele şi prenumele directorului executiv

Matei Drâmbărean, dir. executiv


Adresa

Str. Regina Maria nr. 20, Alba Iulia


Program de funcţionare şi de audienţe

Program de lucru: Luni-vineri: 8-16
Audienţe: Luni-vineri: 09-14


Legislaţie/atribuţii principale

Temei legal:H.G. nr. 286/2001, H.G. 78/2005,H.G. nr. 387/2003
Atribuţii principale:

a) actioneaza, in colaborare cu autoritatile administratiei publice, pentru dezvoltarea bazei materiale, diversificarea, modernizarea si optimizarea serviciilor culturale necesare comunitatilor locale, pentru protectia si promovarea culturii, protejarea si punerea in valoare a patrimoniului cultural national;

b) asigura sprijin de specialitate pentru realizarea de programe si proiecte culturale de catre institutii publice sau alte persoane juridice si asigura, impreuna cu autoritatile administratiei publice, sprijin financiar pentru acestea;

c) colaboreaza cu institutiile muzeale si cu alte persoane juridice in desfasurarea unor activitati de cercetare, evidenta, conservare, restaurare si punere in valoare a patrimoniului cultural national si pot acorda sprijin financiar pentru acestea;

d) participa la realizarea activitatilor de observare si de control asupra actiunilor care pot da nastere la incalcari ale legislatiei dreptului de autor si a drepturilor conexe si constata, in conditiile legii, incalcarile acesteia;

e) avizeaza numirea sau eliberarea conducatorilor institutiilor publice cultural-artistice de importanta locala si judeteana;

f) sprijina si monitorizeaza, in conditiile legii, activitatea organizatiilor neguvernamentale si a altor persoane juridice de drept privat cu activitate culturala sau artistica si transmit Ministerului Culturii si Patrimoniului National constatarile lor;


Telefon

0258-819.212 0745-621.099

Fax

0258-813.119

E-mail/Website

contact@alba.djc.ro

Ministerul

Ministerul Sănătăţii


Denumirea serviciului public deconcentrat

Direcţia de Sănătate Publică Alba


Numele şi prenumele directorului executiv

Dumitru-Alexandru Sinea, dir. executiv


Adresa

Alba Iulia, B-dul Revoluţiei nr.23


Program de funcţionare şi de audienţe

Luni, Joi 7,00-15,30 Vineri 7,00-13,00
Audienţe: miercuri 10,00-14,00


Legislaţie/atribuţii principale

Legea nr.95/2006, Ordin nr.78/2010,Ordin nr.1030/2009,H.G. nr.1388/2010
Atribuţii principale:

-realizează politicile şi programele naţionale de sănătate, elaborează programe locale, organizează structurile sanitare, evidenţele statistice pe probleme de sănătate, precum şi de planificare şi derulare a investiţiilor finanţate de la bugetul de stat pentru sectorul de sănătate;

- evaluează, coordonează şi monitorizează modul de asigurare a asistenţei medicale curative şi profilactice din unităţile sanitare de pe teritoriul arondat, inclusiv pentru unităţile sanitare din subordinea Ministerului Sănătăţii, luând măsuri pentru asigurarea accesului la asistenţa medicală a oricărei persoane din raza judeţului.

-coordonează, organizează, evaluează şi participă la realizarea programelor naţionale de sănătate ce se derulează în teritoriul arondat şi exercită atribuţii specifice de control în sănătatea publică, în domeniile de competenţă, prin personalul împuternicit de Ministerul Sănătăţii;

-organizează culegerea şi prelucrarea datelor statistice de la toţi furnizorii de servicii medicale, indiferent de forma de organizare, întocmesc şi transmit rapoarte statistice periodice către instituţiile desemnate în acest scop;

-desemnează reprezentanţi în consiliul de administrare al spitalelor din subordine, precum şi din unităţile din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale.


Telefon

0258-835.244 0258-835.243

Fax

0258-834.600

E-mail/Website

sanatate_publica@dspalba.ro www.dspalba.ro

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux