Prefectul judeţului Alba, doamna Mihaela Maria Albu:

,,Condiţiile şi serviciile pe care le oferă un cămin pentru persoane vârstnice  sunt importante pentru noi. Aceşti oameni care trăiesc acolo trebuie să beneficieze de tot confortul, atenţia şi respectul personalului care deserveşte aceste centre. Noi ca reprezentanţi ai Guvernului în teritoriu ne vom asigura că vor găsi acolo condiţii bune, personal experimentat şi calificat, cu alte cuvinte, se vor simţi ca acasă”.      

Miercuri, 16 noiembrie 2016 a avut loc şedinţa Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice, prezidată de prefectul judeţului Alba, doamna Mihaela Maria Albu. Pe ordinea de zi s-au aflat informarea privind modul de respectare a standardelor minime obligatorii în căminele pentru persoane vârstnice în vederea licenţierii serviciilor şi activitatea desfăşurată de Casa Judeţeană de Pensii Alba pentru soluţionarea cererilor privind pensiile internaţionale în anul 2016 pentru asiguraţii care au realizat stagii de cotizare, atât în ţară cât şi în străinătate.

Primul punct a fost prezentat de domnul Flaviu Cozuc, director executiv al Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Alba. Pentru licenţierea serviciilor, a căminelor pentru persoane vârstnice, se impune respectarea Ordinului 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale, Anexa nr. 1 Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice.

Centrul este amplasat în comunitate sau în imediata apropiere a acesteia, astfel încât să permită accesul beneficiarilor la toate resursele şi facilităţile ei: sănătate, educaţie, muncă, cultură, petrecerea timpului liber, relaţii sociale. Centrul  asigură  o comunicare permanentă cu serviciul public de asistenţă socială. Îngrijirea şi asistarea beneficiarilor în centrul rezidenţial se realizează în baza evaluării nevoilor individuale şi situaţiei personale a fiecărui beneficiar. De asemenea, centrul oferă condiţii adecvate pentru realizare  igienei personale, încurajează şi promovează un stil de viaţă independent şi activ asigurând beneficiarilor posibilitatea de a folosi îmbrăcăminte şi încălţăminte proprie, în acord cu preferinţele acestora, încurajează şi sprijină beneficiarii pentru a menţine relaţii cu familia şi prietenii, pune la dispoziţia beneficiarilor mijloace de comunicare cu membrii de familie şi prietenii, realizează pentru beneficiari sesiuni de informare în vederea menţinerii unui stil de viaţă. Centrul asigură activităţi de facilitare a integrării/reintegrării în familie, în comunitate, pe piaţa muncii şi în societate în general, în baza unui program de integrare/reintegrare socială. Centrul rezidenţial ia şi măsuri pentru prevenirea şi combaterea oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor, utilizează o procedură proprie pentru identificarea, semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz şi neglijenţă în rândurile propriilor beneficiari. În judeţul Alba există  acum 16 cămine pentru persoane vârstnice.

Directorul  executiv al Casei Judeţeane de Pensii Alba, domnul Alexandru Retegan a prezentat detalii despre soluționarea cererilor privind pensiile internaționale pe anul 2016, până în prezent, pentru asiguraţii care au realizat stagii de cotizare atât în țară, cât şi în străinătate. Soluţionarea dosarelor de pensii comunitare pentru asiguraţii care au realizat stagii de cotizare atât în sistemul public din România, cât şi în alte ţări ale Uniunii Europene este reglementată de Regulamentul Consiliului European nr. 1408/71/CEE privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunităţii, adoptat la 14 iunie 1971, Regulamentul Consiliuliu nr. 574/72/CEE care stabileşte modalităţile de aplicare a Regulamentului Consiliului nr. 1408/71/CEE, Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004, a prevederilor acordurilor şi convenţiilor bilaterale de securitate/asigurări sociale la care România este parte şi a Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

În primele 9 luni ale anului 2016 au intrat în evidenţa Casei Judeţene de Pensii – Alba, prin Compartimentul Pensii Internaţionale, în vederea soluţionării, 334 solicitări pentru acordarea drepturilor de pensie comunitară. Tot în aceeaşi perioadă, Compartimentul Pensii Internaţionale din cadrul Casei Judeţene de Pensii – Alba a întocmit şi transmis atât beneficiarilor de pensii comunitare cât şi instituţiilor de instrumentare, instituţiilor în cauză şi organismelor de legătură din ţările Uniunii Europene un număr de 1.059 formulare europene.

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

 

 

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux