ORDONANTA DE URGENTA Nr. 179 din 14 decembrie 2005

pentru modificarea si completarea Legii nr. 340/2004 privind institutia prefectului

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 1142 din 16 decembrie 2005

Avand in vedere importanta realizarii unei reforme reale prin care administratia publica din tara noastra sa se situeze la nivelul standardelor europene, si anume sa se caracterizeze prin transparenta, predictibilitate, responsabilitate, adaptabilitate si eficacitate,

tinand seama de necesitatea respectarii angajamentelor Guvernului Romaniei, asumate prin Strategia actualizata de accelerare a reformei administratiei publice cu privire la delimitarea palierului politic de cel administrativ pentru a se evita ingerintele pe criterii politice in actul administrativ local,

in vederea corectarii deficientelor constatate in urma evaluarii modului de implementare a Legii nr. 340/2004 privind institutia prefectului de la data adoptarii si pana in prezent, cu privire la profesionalizarea functiei prefectului si rolul prefectului in conducerea serviciilor publice deconcentrate,

pentru evitarea riscului de a pierde momentul trecerii prefectilor in categoria inaltilor functionari publici, stabilit de lege la 1 ianuarie 2006, prin adoptarea masurilor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta, care asigura punerea in acord a misiunilor prefectului cu instrumentele sale manageriale, neutralitatea politica, mobilitatea si profesionalizarea sa, elemente care vizeaza interesul public si constituie situatii de urgenta si extraordinare,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

ART. 1

Legea nr. 340/2004 privind institutia prefectului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 658 din 21 iulie 2004, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Titlul legii va avea urmatorul cuprins:

“LEGE

privind prefectul si institutia prefectului”

2. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:

“ART. 1

(1) Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local.

(2) Guvernul numeste cate un prefect in fiecare judet si in municipiul Bucuresti, la propunerea ministrului administratiei si internelor.

(3) Prefectul este garantul respectarii legii si a ordinii publice la nivel local.

(4) Ministrii si conducatorii celorlalte organe ale administratiei publice centrale din subordinea Guvernului pot delega prefectului unele dintre atributiile lor de conducere si control cu privire la activitatea serviciilor publice deconcentrate din subordine.

(5) Atributiile care pot fi delegate potrivit alin. (4) se stabilesc prin hotarare a Guvernului.”

3. Dupa articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu urmatorul cuprins:

“ART. 1^1

(1) Pentru exercitarea de catre prefect a prerogativelor care ii revin potrivit Constitutiei si altor legi se organizeaza si functioneaza institutia prefectului, sub conducerea prefectului.

(2) Institutia prefectului este o institutie publica cu personalitate juridica, cu patrimoniu si buget propriu.

(3) Prefectul este ordonator tertiar de credite.

(4) Structura organizatorica si atributiile institutiei prefectului se stabilesc prin hotarare a Guvernului.”

4. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:

“ART. 3

(1) Prefectul conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din subordinea Guvernului, organizate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale.

(2) Lista serviciilor publice deconcentrate prevazute la alin. (1) se aproba prin decizie a primului-ministru si se actualizeaza la propunerea ministrului administratiei si internelor.”

5. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:

“ART. 4

Activitatea prefectului se intemeiaza pe principiile:

a) legalitatii, impartialitatii si obiectivitatii;

b) transparentei si liberului acces la informatiile de interes public;

c) eficientei;

d) responsabilitatii;

e) profesionalizarii;

f) orientarii catre cetatean.”

6. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:

“ART. 6

(1) Activitatea institutiei prefectului este finantata de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor, si din alte surse legal constituite.

(2) Institutia prefectului poate beneficia de programe cu finantare internationala.”

7. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:

“ART. 7

(1) Conducatorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din subordinea Guvernului au obligatia sa transmita prefectului proiectul de buget. Dupa avizarea acestuia, prefectul inainteaza proiectul de buget conducatorului institutiei ierarhic superioare serviciului public deconcentrat.

(2) Situatiile financiare privind executia bugetara, intocmite de serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din subordinea Guvernului, se transmit prefectului pentru avizare. Dupa avizare, prefectul inainteaza situatiile financiare conducatorului institutiei ierarhic superioare serviciului public deconcentrat.

(3) Avizul prefectului prevazut la alin. (1) si (2) are caracter consultativ.”

8. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:

“ART. 8

(1) Pentru indeplinirea atributiilor si prerogativelor care ii revin potrivit legii, prefectul este ajutat de 2 subprefecti. Prefectul municipiului Bucuresti este ajutat de 3 subprefecti.

(2) Atributiile subprefectului se stabilesc prin hotarare a Guvernului.”

9. Alineatul (2) al articolului 9 se abroga.

10. Articolele 10 si 11 se abroga.

11. Capitolul II “Corpul prefectilor si Corpul subprefectilor”, cuprinzand articolele 13 – 18, se abroga.

12. Titlul capitolului III va avea urmatorul cuprins:

“CAP. 3

Drepturile si indatoririle prefectilor si subprefectilor”

13. Alineatele (1) si (2) ale articolului 19 vor avea urmatorul cuprins:

“ART. 19

(1) Prefectii si subprefectii numiti in functii in alt judet decat cel de domiciliu beneficiaza de o indemnizatie de instalare egala cu 3 salarii, precum si de locuinta de serviciu corespunzatoare, in conditiile legii, in baza unui contract de inchiriere.

(2) in situatia prevazuta la alin. (1) cheltuielile privind chiria locuintei de serviciu, cele pentru transportul prefectilor si subprefectilor si al familiilor acestora, la mutarea in localitatea in care isi are sediul institutia prefectului, si cele de instalare sunt suportate din bugetul institutiei prefectului.”

14. Articolul 20 se abroga.

15. Dupa articolul 20 se introduc 3 noi articole, articolele 20^1 – 20^3, cu urmatorul cuprins:

“ART. 20^1

Prefectii si subprefectii nu au dreptul la greva.

ART. 20^2

Prefectii si subprefectii nu pot sa infiinteze organizatii sindicale proprii.

ART. 20^3

Prefectii si subprefectii au obligatia sa informeze conducerea Ministerului Administratiei si Internelor ori de cate ori calatoresc in afara judetului.”

16. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:

“ART. 22

Prefectul si subprefectul nu pot fi membri ai unui partid politic sau ai unei organizatii careia ii este aplicabil acelasi regim juridic ca si partidelor politice, potrivit legii, sub sanctiunea destituirii lor din functia publica.”

17. La articolul 24 alineatul (1), literele a), d), e), f), g) si k) vor avea urmatorul cuprins:

“a) asigura, la nivelul judetului sau, dupa caz, al municipiului Bucuresti, aplicarea si respectarea Constitutiei, a legilor, a ordonantelor si a hotararilor Guvernului, a celorlalte acte normative, precum si a ordinii publice;

………………………………………………………………..

d) actioneaza pentru asigurarea climatului de pace sociala, mentinerea unei comunicari permanente cu toate nivelurile institutionale si sociale, acordand o atentie constanta prevenirii tensiunilor sociale;

e) stabileste, impreuna cu autoritatile administratiei publice locale, prioritatile de dezvoltare teritoriala;

f) verifica legalitatea actelor administrative ale consiliului judetean, ale consiliului local sau ale primarului;

g) asigura, impreuna cu autoritatile si organele abilitate, ducerea la indeplinire, in conditiile stabilite prin lege, a masurilor de pregatire pentru situatii de urgenta;

………………………………………………………………..

k) asigura realizarea planului de masuri pentru integrare europeana;”.

18. La articolul 24 alineatul (1), litera c) se abroga.

19. La articolul 24 alineatul (1), dupa litera m) se introduce o noua litera, litera m^1), cu urmatorul cuprins:

“m^1) asigura folosirea, in conditiile legii, a limbii materne in raporturile dintre cetatenii apartinand minoritatilor nationale si serviciile publice deconcentrate in unitatile administrativ-teritoriale in care acestia au o pondere de peste 20% .”

20. Dupa articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 24^1, cu urmatorul cuprins:

“ART. 24^1

Prefectul poate verifica masurile intreprinse de primar sau de presedintele consiliului judetean in calitatea lor de reprezentanti ai statului in unitatea administrativ-teritoriala si poate sesiza organele competente in vederea stabilirii masurilor necesare, in conditiile legii.”

21. Articolul 25 va avea urmatorul cuprins:

“ART. 25

(1) Din comisia de concurs pentru ocuparea postului de conducator al unui serviciu public deconcentrat face parte obligatoriu si un reprezentant al institutiei prefectului din judetul in care isi are sediul serviciul public, desemnat prin ordin al prefectului, in conditiile legii.

(2) Prefectul poate propune ministrilor si conducatorilor celorlalte organe ale administratiei publice centrale organizate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale sanctionarea conducatorilor serviciilor publice deconcentrate din subordinea acestora.”

22. Dupa articolul 25 se introduce un nou articol, articolul 25^1, cu urmatorul cuprins:

“ART. 25^1

(1) in fiecare judet functioneaza un colegiu prefectural compus din prefect, subprefecti si conducatorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din subordinea Guvernului, care isi au sediul in judetul respectiv.

(2) La lucrarile colegiului prefectural pot fi invitate si alte persoane a caror prezenta este considerata necesara.

(3) Colegiul prefectural se convoaca de catre prefect cel putin o data pe luna si oricand se considera ca este necesar.

(4) Atributiile colegiului prefectural privesc armonizarea activitatii serviciilor publice deconcentrate care au sediul in judetul respectiv, precum si implementarea programelor, politicilor, strategiilor si planurilor de actiune ale Guvernului la nivelul judetului sau al localitatilor acestuia si vor fi reglementate prin hotarare a Guvernului.”

23. Articolul 26 va avea urmatorul cuprins:

“ART. 26

in exercitarea atributiei cu privire la verificarea legalitatii actelor administrative ale consiliului judetean, ale consiliului local sau ale primarului, prefectul, cu cel putin 10 zile inaintea introducerii actiunii in contenciosul administrativ, va solicita autoritatilor care au emis actul, cu motivarea necesara, reanalizarea actului socotit nelegal, in vederea modificarii sau, dupa caz, a revocarii acestuia.”

24. Dupa articolul 26 se introduce un nou articol, articolul 26^1, cu urmatorul cuprins:

“ART. 26^1

(1) Actiunea introdusa de catre prefect pentru anularea unui act administrativ al autoritatilor administratiei publice locale socotit nelegal este scutita de taxa de timbru si se judeca in regim de urgenta.

(2) Termenele de judecata nu pot fi mai mari de 10 zile.

(3) Partile sunt legal citate, daca citatia le-a fost comunicata cel putin cu o zi inaintea judecarii.

(4) Hotararile prin care se solutioneaza fondul cauzei se pronunta in ziua in care au luat sfarsit dezbaterile.

(5) in situatii deosebite pronuntarea poate fi amanata cel mult doua zile.

(6) Dispozitiile prezentului articol referitoare la procedura de verificare a legalitatii actelor administrative ale autoritatilor administratiei publice locale ori judetene se completeaza in mod corespunzator cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.”

25. Articolul 28 va avea urmatorul cuprins:

“ART. 28

in situatii de urgenta sau de criza autoritatile militare si organele locale ale Ministerului Administratiei si Internelor au obligatia sa informeze si sa sprijine prefectul pentru rezolvarea oricarei probleme care pune in pericol ori afecteaza siguranta populatiei, a bunurilor, a valorilor si a mediului inconjurator.”

26. Articolul 29 se abroga.

27. Articolul 30 va avea urmatorul cuprins:

“ART. 30

Pentru indeplinirea atributiilor care ii revin prefectul poate solicita institutiilor publice si autoritatilor administratiei publice locale documentatii, date si informatii, iar acestea sunt obligate sa i le furnizeze cu celeritate si in mod gratuit.”

28. Articolul 31 se abroga.

29. Articolul 35 va avea urmatorul cuprins:

“ART. 35

Ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale sunt obligate sa comunice de indata prefectilor actele cu caracter normativ emise in domeniul de activitate al serviciilor publice deconcentrate.”

30. Titlul capitolului VI va avea urmatorul cuprins:

“CAP. 6

Cancelaria prefectului si oficiile prefecturale”

31. Articolele 36, 37 si 38 se abroga.

32. Articolul 39 va avea urmatorul cuprins:

“ART. 39

(1) in cadrul institutiei prefectului se organizeaza si functioneaza cancelaria prefectului.

(2) Cancelaria prefectului este un compartiment organizatoric distinct, care cuprinde urmatoarele functii de executie de specialitate specifice: directorul cancelariei, 2 consilieri, un consultant si secretarul cancelariei.

(3) Personalul din cadrul cancelariei prefectului este numit sau eliberat din functie de catre prefect.

(4) Personalul din cadrul cancelariei prefectului isi desfasoara activitatea in baza unui contract individual de munca incheiat, in conditiile legii, pe durata exercitarii functiei publice de catre inaltul functionar public.

(5) Activitatea cancelariei prefectului este coordonata de director, care raspunde in fata prefectului in acest sens.

(6) Salarizarea personalului din cadrul cancelariei prefectului se face potrivit anexei nr. I – cap. I lit. B – la Ordonanta Guvernului nr. 9/2005 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, aprobata cu modificari prin Legea nr. 112/2005, cu modificarile ulterioare.”

33. Articolul 40 va avea urmatorul cuprins:

“ART. 40

(1) Prefectul poate organiza, prin ordin, in cadrul numarului de posturi si al fondurilor aprobate anual, oficii prefecturale. in municipiul Bucuresti se pot organiza oficii prefecturale in fiecare sector.

(2) Ordinul prefectului de infiintare si organizare a oficiilor prefecturale se emite numai cu avizul conform al Ministerului Administratiei si Internelor.

(3) Oficiile prefecturale fac parte integranta din institutia prefectului.

(4) Prin derogare de la prevederile art. XVI alin. (2) si (4) din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare, oficiile prefecturale sunt conduse de catre un sef al oficiului prefectural.

(5) Functia de sef al oficiului prefectural este echivalenta cu functia de director executiv.

(6) Numirea, modificarea, suspendarea si incetarea raportului de serviciu al sefului oficiului prefectural se fac de catre prefect, in conditiile legii.”

34. Articolul 41 se abroga.

35. Articolul 42 va avea urmatorul cuprins:

“ART. 42

Prevederile art. 6, 7 si 22 se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2006.”

ART. 2

Functiilor publice de prefect si de subprefect nu le sunt aplicabile prevederile art. XVI alin. (4) din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 3

(1) Prefectii in functie la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, precum si cei care vor ocupa posturile ramase vacante dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si pana la 31 decembrie 2005 pot fi numiti in functii publice de prefect in urma promovarii unui examen de atestare pe post.

(2) Subprefectii in functie la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, precum si cei care vor ocupa posturile ramase vacante dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si pana la 31 decembrie 2005 pot fi numiti in functii publice de subprefect in urma promovarii unui examen de atestare pe post.

(3) Pot participa la examenul de atestare pe post si pot ocupa functiile publice in conditiile prevazute la alin. (1) si (2) persoanele care indeplinesc conditiile prevazute la art. 15 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile ulterioare, cu exceptia celor prevazute la lit. c) – e).

(4) Persoanele care nu promoveaza examenul de atestare pe post, in conditiile legii, vor fi eliberate din functiile detinute.

(5) Numirea in functii publice a persoanelor prevazute la alin. (1) si (2) se face incepand cu data de 1 ianuarie 2006.

(6) Conditiile de organizare si desfasurare a examenului de atestare pe post se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

(7) Examenul de atestare pe post este gestionat de comisia pentru recrutarea inaltilor functionari publici numita prin decizie a primului-ministru.

ART. 4

(1) incepand cu data de 1 ianuarie 2006, functia publica de secretar general al prefecturii se transforma in functia publica de subprefect.

(2) Secretarii generali ai prefecturii in functie la data de 31 decembrie 2005 ca urmare a promovarii concursului organizat pentru ocuparea functiei publice respective sunt numiti in functia publica de subprefect incepand cu data de 1 ianuarie 2006.

(3) incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, atributiile stabilite prin actele normative in vigoare in competenta secretarului general al prefecturii se exercita de catre unul dintre subprefecti, desemnat prin ordin al prefectului.

ART. 5

Legea nr. 340/2004 privind institutia prefectului, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia de catre Parlament prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.

PRIM-MINISTRU

CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemneaza:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascalu,

secretar de stat

————–

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux