1. Cancelaria prefectului

1). Este un compartiment distinct în cadrul structurii organizatorice al instituţiei prefectului, organizat în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
2). Numărul de posturi din cadrul Cancelariei  prefectului se aprobă prin ordin al Ministrului  Administraţiei şi Internelor.
3). Personalul din cadrul Cancelariei prefectului este numit sau eliberat din funcţie de către prefect, în subordinea căruia funcţionează, şi îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract individual de muncă.
Activitatea Cancelariei prefectului este coordonată de către un director, care răspunde în faţa prefectului în acest sens.
4). În exercitarea atribuţiilor care îi revin potrivit prezentului regulament, Cancelaria prefectului conlucrează cu celelalte compartimente de specialitate din structura instituţiei prefectului, cu autorităţile administraţiei publice locale, serviciile publice deconcentrate, reprezentanţii societăţii civile, ai sindicatelor, patronatului, mass-mediei locale şi centrale.
5). Cancelaria  prefectului îndeplineşte următoarele atribuţii:

 • asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării şedinţelor de lucru ale prefectului;
 • analizarea datelor oferite de sondaje, statistici, studii şi informarea prefectului şi a subprefectului cu privire la principalele probleme şi tendinţe ale mediului social şi economic din judeţ;
 • organizarea întâlnirilor prefectului cu reprezentanţii locali ai societăţii civile, ai sindicatelor, ai patronatelor şi ai partidelor politice;
 • elaborarea sintezelor mass-media pentru informarea rapidă şi corectă a prefectului şi a subprefectului;
 • organizarea, la solicitarea prefectului, a evenimentelor de natură să informeze opinia publică şi mass-media cu privire la acţiunile prefectului;
 • pune la dispoziţia mijloacelor de informare în masă a informaţiilor destinate opiniei publice, în vederea cunoaşterii exacte a activităţii prefectului, prin informări şi conferinţe de presă organizate lunar sau ori de câte ori este nevoie;
 • organizează, planifică şi coordonează activităţile desfăşurate la nivel judeţean pentru îndeplinirea obiectivelor şi sarcinilor din Planul general de măsuri pentru aplicarea Strategiei de îmbunătăţire a situaţiei romilor;
 • elaborează Planul judeţean de acţiune “Romii 2008-2012” şi coordonează activitatea consilierilor pentru romi de la nivelul primăriilor;
 • realizează documentarea necesară în vederea elaborării raportului semestrial al prefectului referitor la stadiul îndeplinirii obiectivelor cuprinse în Strategia guvernamentală de îmbunătăţire a situaţiei romilor;
 • participă la acţiunile de control la nivelul întregului judeţ, cu privire la aplicarea şi respectarea actelor normative, elaborează studii şi rapoarte cu privire la aspectele constatate, precum şi propuneri privind îmbunătăţirea stării de legalitate;
 • urmăreşte modul de aplicare în activitatea proprie şi a celorlalte autorităţi din judeţ a prevederilor cuprinse în Planul de acţiune a Programului de guvernare pe perioada 2008-2012, precum şi cele din programele anuale de dezvoltare economică şi socială a judeţului Alba;
 • acordă audienţe cetăţenilor, în numele prefectului, pe baza unui mandat de reprezentare prealabil. Aspectele rezultate sunt aduse operativ la cunoştinţa prefectului;
 • elaborează strategia de comunicare cu societatea civilă, sindicatele, patronatele şi mass-media locală, precum şi politica generală de imagine a instituţiei prefectului;
 • pregăteşte şi difuzează comunicatele de presă, organizează conferinţele de presă ale instituţiei prefectului;
 • redactează articole şi comunicate de presă şi alte materiale de specialitate;
 • întocmeşte monitorizarea lunară a  apariţiilor în presă ale instituţiei, prefectului şi subprefectului  privind principalii indicatori imagologici;
 • asigură arhivarea colecţiei de ziare ale instituţiei;
 • fundamentează necesarul de abonamente la ziare şi reviste şi întocmeşte nota de comandă;
 • formulează şi transmite “dreptul la replică” mass-mediei locale şi corespondenţilor judeţeni ai mass-mediei centrale;
 • oferă informaţii presei, cetăţenilor, altor instituţii şi răspunde, în măsura posibilităţilor, cererii lor de date.
 • asigură activităţile de protocol ocazionate de primirea de invitaţi din ţară şi străinătate;
 • organizează activitatea de primire a cetăţenilor în audienţă la prefect şi la subprefect;
 • informează în timp util asupra oricărei probleme care prezintă importanţă pentru conducerea instituţiei prefectului;
 • rezolvă în termen corespondenţa repartizată;
 • comunică Ministerului Administraţiei şi Internelor părăsirea judeţului de către prefect şi subprefect;
 • asigură în condiţiile Legii nr. 544/2001 accesul la informaţiile publice pentru reprezentanţii mass-media;
 • execută şi alte sarcini stabilite prin ordin de către prefect.

2. Compartimentul „ Audit Intern”

1). Este un compartiment distinct în cadrul structurii organizatorice al instituţiei prefectului, organizat în baza art. 4 din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, coroborat cu pct.3.1 din Ordinul nr. 38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, emis de Ministerul Finanţelor Publice.
2). Atribuţiile compartimentului de audit public intern sunt:

 •   elaborează  norme metodologice specifice entităţii publice în care îşi desfăşoară activitate, cu avizul organului ierarhic imediat  superior în cazul entităţii publice subordonate;
 • elaborează proiectul planului anual de audit public intern;
 • efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control al entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
 • informează prefectul  şi organul ierarhic superior despre recomandările neînsuşite de către conducătorul entităţii publice auditate, precum şi despre consecinţele acestora;
 • raportează periodic prefectului asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din  activităţile sale de audit;
 • elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern;
 • în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat prefectului şi structurii de control intern abilitate.

3. Serviciul financiar-contabilitate, resurse-umane, relaţii publice, administrativ

Serviciul financiar-contabilitate, resurse-umane, relaţii publice este condus de un şef de serviciu în subordinea directă a prefectului.3.1  Pe linie de  financiar-contabilitate  serviciul  îndeplineşte următoarelor atribuţii:

 • organizează şi conduce evidenţa financiar – contabilă în conformitate cu Legea nr. 82/1991, modificată şi completată şi a Ordinului nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia asigurând oglindirea clară şi reală a tuturor elementelor patrimoniale ale instituţiei;
 • ţine  evidenţa  operativă a tuturor mijloacelor băneşti şi materiale, a obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe;
 • pregăteşte şi întocmeşte lucrările referitoare la proiectul bugetului propriu de cheltuieli;
 • organizează şi conduce evidenţa contabilă a sumelor primite din bugetul de stat drept alimentare cu mijloace băneşti pentru executarea cheltuielilor proprii;
 • asigură exercitarea controlului financiar preventiv pentru plăţile efectuate din bugetul instituţiei prefectului (alimentarea cu mijloace băneşti, plăţi reprezentând cheltuieli din bugetul propriu, eliberări de valori materiale, drepturi de personal şi pentru alte operaţiuni specifice reglementărilor în vigoare);
 • întocmeşte documentele de plată către unităţile bancare în conformitate cu reglementările în vigoare şi urmăreşte primirea la timp a extraselor de cont şi verificarea acestora cu documentele însoţitoare, asigurând încadrarea corectă pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare a cheltuielilor pentru bugetul propriu al instituţiei prefectului;
 • exercită controlul zilnic asupra operaţiunilor efectuate prin casierie şi asigură încasarea la timp a creanţelor, lichidarea obligaţiunilor de plată, luând măsurile necesare pentru stabilirea răspunderilor atunci când este cazul;
 • organizează efectuarea la timp a operaţiunilor de inventariere a valorilor materiale, băneşti şi a decontărilor cu bugetul propriu;
 • întocmeşte şi transmite dările de seamă contabile privind execuţia bugetului propriu al instituţiei prefectului, cât şi alte materiale solicitate de autorităţile centrale;
 • asigură  evidenţa contabilă  a execuţiei bugetului de cheltuieli al instituţiei, a bunurilor din dotare, a valorilor materiale, activelor fixe, mijloacelor băneşti, decontări cu debitorii şi creditorii, precum şi alte operaţiuni privind execuţia bugetului de cheltuieli;
 • întocmeşte programul anual al achiziţiilor publice, pe baza notelor de fundamentare şi evaluare a necesarului de materiale şi servicii;
 • asigură financiar şi material buna desfăşurare a alegerilor locale, parlamentare şi prezidenţiale, generale sau parţiale, precum şi a referendumurilor;
 • ţine evidenţa achiziţiilor publice efectuate de instituţia prefectului, precum şi a documentaţiilor rezultate ca urmare a derulării procedurilor de achiziţii;
 • înaintează propuneri de virări de credite între capitolele, articolele şi aliniatele clasificaţiei bugetare, în funcţie de nevoile financiare ale instituţiei;
 • urmăreşte respectarea prevederilor legale privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare;
 • informează periodic şi de câte ori este nevoie, conducerea instituţiei despre stadiul execuţiei  bugetului, gradul de asigurare materială şi financiară, măsurile întreprinse pentru  utilizarea eficientă a fondurilor  şi posibilităţile de perfecţionare a activităţii financiar-contabile;
 • gestionează patrimoniul Instituţiei prefectului, asigurând integritatea acestuia şi păstrarea în condiţii corespunzătoare a tuturor bunurilor materiale;
 • ţine evidenţa carnetelor şi instruirilor privind protecţia muncii şi privind prevenirea şi stingerea incendiilor;
 • asigură funcţionarea în bune condiţii a centralei termice, a instalaţiilor termice, electrice, de apă, a mijloacelor de transport ale prefecturii;
 • menţine în stare bună imobilul prefecturii şi construcţiile anexe;
 • asigură efectuarea reparaţiilor curente şi a reviziilor tehnice  bunurilor din patrimoniul instituţiei;
 • organizează şi asigură efectuarea curăţeniei în toate spaţiile, încăperile şi căile de acces;
 • face propuneri pentru stabilirea necesarului de aprovizionare cu materiale de întreţinere, carburanţi, lubrifianţi, piese de schimb, rechizite, birotică, echipament;
 • răspunde de depozitarea celor enumerate mai sus şi asigură păstrarea lor în bune condiţii şi distribuirea lor la cei în măsură să le utilizeze, pe baza referatelor avizate de şefii de servicii şi a vizei de control preventiv;
 • asigură paza imobilului instituţiei şi accesul persoanelor în clădire;
 • face prefectului propuneri de măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor, asigură afişarea, cunoaşterea şi aplicarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor, preocupându-se de procurarea utilajelor necesare intervenţiei în caz de incendiu, verificarea acestora şi menţinerea lor în stare de funcţionare, pentru imobilele aflate în administrarea instituţiei;
 • face propuneri pentru editarea şi tipărirea formularelor tipizate folosite în activitatea instituţiei;
 • participă la desfăşurarea audienţelor, propune modul de soluţionare a problemelor ridicate în cadrul audienţelor şi soluţionează petiţiile, din sfera de atribuţii ale compartimentului;
 • urmăreşte şi aplică prevederile cuprinse în strategiile şi programele pentru susţinerea reformei în administraţia publică;
 • primirea corespondenţei interne şi externe în registratura generală şi remiterea acesteia la Cancelaria prefectului;
 • clasificarea, ordonarea, trierea şi repartizarea corespondenţei;
 • înregistrarea corespondenţei în  registratura electronică, scanarea acesteia, ataşarea şi  pregătirea mapelor cu acte pentru Cancelaria Prefectului;
 • pregătirea plicurilor şi a borderourilor  pentru expedierea corespondenţei;
 • depunerea şi ridicarea  corespondenţei de la poştă;
 • împărţirea corespondenţei pe compartimente în funcţie de rezoluţia conducerii;
 • îndeplineşte orice alte sarcini transmise pe linie ierarhică.

3.2  Pe linie  de resurse – umane  serviciul  îndeplineşte următoarelor atribuţii:

 • asigură aplicarea prevederilor legale privind funcţiile publice şi funcţionarii publici, precum şi a legislaţiei muncii pentru personalul instituţiei;
 • întocmeşte, completează şi gestionează  dosarele profesionale, registrul de evidenţă a funcţionarilor publici şi  carnetele de muncă;
 • calculează şi ţine evidenţa sporului de vechime, orelor suplimentare, a concediilor de odihnă, de studii şi alte date de personal pentru structura de specialitate a instituţiei prefectului;
 • întocmeşte adeverinţe privind drepturile salariale ale personalului;
 • întocmeşte graficul privind efectuarea serviciului la cabinetul prefectului, poartă, după caz;
 • întocmeşte documentaţia necesară privind angajarea, eliberarea din funcţie, pensionarea şi sancţionarea personalului instituţiei, în colaborare cu direcţia din care face parte cel în cauză;
 • întocmeşte statele de plată privind drepturile salariale cuvenite personalului instituţiei şi asigură plata acestora la termenele stabilite prin actele normative;
 • întocmeşte declaraţiile privind obligaţiile faţă de bugetul de stat şi bugetele speciale;
 • elaborează proiecte de ordine pentru organizarea concursurilor, privind încadrarea personalului instituţiei şi acordarea unor drepturi cum sunt:  promovări, premii, alte drepturi;
 • asigură baza documentară a instituţiei, cuprinzând literatura de specialitate, abonamentele la presa centrală şi locală;
 • ţine evidenţa sancţiunilor aplicate de prefect  personalului instituţiei;
 • asigură secretariatul Comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor, după caz, din cadrul instituţiei;
 • păstrează arhiva, selecţionează documentele pentru arhivare, predă la arhivele statului documentele stabilite;
 • pregăteşte documentaţia pentru elaborarea fişelor postului şi evaluarea performanţelor individuale ale personalului;
 • completează registrul  general de evidenţă al salariaţilor cu toate elementele de identificare a tuturor salariaţilor şi modificările care intervin pe parcursul desfăşurării relaţiilor de muncă;
 • ţine evidenţa declaraţiilor de avere ale funcţionarilor publici din cadrul structurii de specialitate a instituţiei prefectului, potrivit legii;
 • întocmeşte proiectul statului de funcţii  şi elaborează propuneri de modificare a acestuia pe care le înaintează ordonatorului principal de credite;
 • întocmeşte Planul de ocupare a funcţiilor publice şi Planul anual de perfecţionare profesională;
 • întocmeşte statul de personal ori de câte ori există modificări ale drepturilor salariale;
 • gestionează activitatea de resurse-umane a serviciilor publice comunitare din structura Instituţiei prefectului, în limita competenţelor stabilite de Ministerul Administraţiei şi Internelor;
 • organizează şi conduce diverse evidenţe legate de personalul instituţiei.

3.3   Pe linie de  relaţii publice serviciul  are ca principale atribuţii următoarele:

 • asigură primirea, înregistrarea şi urmăreşte soluţionarea petiţiilor adresate prefectului precum şi comunicarea către petent a răspunsului, în termen legal;
 • organizează activitatea de primire a cetăţenilor în audienţă la prefect şi la subprefect;
 • consiliază cetăţenii care se adresează instituţiei prefectului în problemele generale sau specifice relaţiei cu publicul;
 • fişele de audienţă se predau directorului de cancelarie în vederea repartizării pe compartimente;
 • asigură înregistrarea în sistem computerizat a corespondenţei, petiţiilor, audienţelor;
 • întocmeşte lunar sau ori de câte ori va fi nevoie un raport conducerii instituţiei prefectului privind modul de soluţionare a petiţiilor, analiza acestora pe categorii de probleme ridicate de cetăţeni, statistica celor nesoluţionate în termen, a celor redirecţionate altor autorităţi conform legii, a celor clasate, etc.;
 • sesizează în scris prefectul şi consilierul însărcinat cu soluţionare petiţiilor la expirarea termenului de soluţionare;
 • informează în scris, la fiecare început de săptămână, directorul sau şeful serviciului, compartimentului cu privire la audienţele, petiţiile care pentru care expiră termenul de soluţionare  în săptămâna respectivă;
 • ţine evidenţa statistică (atât pe calculator, cât şi în registre speciale) a modului de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică de către autorităţile publice locale;
 • întocmeşte rapoarte, informări solicitate de Guvernul României sau alte autorităţi ale administraţiei centrale privind aplicarea Legii nr. 52/2003;
 • îndeplineşte toate atribuţiile ce revin prefectului din cuprinsul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 • comunică toate informaţiile de interes public prevăzute de Legea nr. 544/2001;
 • întocmeşte în vederea publicării şi actualizării unui buletin informativ anual care va cuprinde toate informaţiile de interes public ce privesc instituţia prefectului;
 • asigură primirea, actelor oficiale administrative  şi a cererilor de apostilare  depuse de persoane fizice sau juridice;
 • asigură  înregistrarea cererilor de apostilare într-un registru special;
 • asigură transmiterea actelor la instituţiile implicate după caz;
 • asigură îndosarierea cererilor de apostilare a actelor oficiale administrative depuse de persoane fizice sau juridice;
 • eliberarea actelor apostilate;
 • asigură evidenţa, păstrarea şi conservarea documentelor prin arhivare, înregistrare şi expediere a corespondenţei.

4. Serviciul dezvoltare economică, conducerea serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene, situaţii de urgenţă

Serviciul dezvoltare economică, conducerea serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene, situaţii de urgenţă asigură îndeplinirea atribuţiilor prefectului cu privire la realizarea în judeţ a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare, conducerea serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale, realizarea politicilor de afaceri europene, organizarea şi desfăşurarea activităţii pentru situaţii de urgenţă, pregătirea şi ducerea la îndeplinire a măsurilor care nu au caracter militar, administrarea  sistemului informatic şi asigurarea relaţiilor cu publicul.
Conducerea operativă a Serviciului dezvoltare economică, conducerea serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene, situaţii de urgenţă va fi asigurată de către subprefect, care are atribuţii conferite prin ordinul prefectului.
Serviciul dezvoltare economică, conducerea serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene, situaţii de urgenţă  desfăşoară acţiuni de control la nivelul întregului judeţ cu privire la aplicarea şi respectarea actelor normative, elaborează studii şi rapoarte cu privire la aspectele constatate, precum şi propuneri privind îmbunătăţirea stării de legalitate.
Şeful de serviciu conduce şi răspunde de buna desfăşurare a activităţii din cadrul serviciului  sub directa coordonare a subprefectului.4.1  Principalele atribuţii ale serviciului pe linia dezvoltării economice şi conducerea serviciilor publice deconcentrate sunt:

 • realizează documentarea necesară în vederea elaborării Raportului anual privind starea generală economico-socială a judeţului, care se înaintează Guvernului, precum şi a informărilor cu privire la activitatea serviciilor publice deconcentrate;
 • asigură participarea consilierilor la şedinţele şi activităţile serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi celorlalte autorităţi ale administraţiei publice centrale organizate în judeţ, precum şi de companiile naţionale şi de sucursalele acestora din judeţ;
 • urmăreşte activitatea desfăşurată de serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale organizate la nivelul judeţului, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, potrivit legii;
 • întocmeşte rapoarte lunare în formă standardizată pe care le înaintează subprefectului şi prefectului, asupra activităţii desfăşurate de serviciile publice ale ministerelor şi ale celorlalte autorităţi ale administraţiei centrale organizate în judeţ, sens în care solicită şi primeşte, în condiţiile legii, informări privind activitatea desfăşurată de serviciile publice deconcetrate ale ministerelor şi celorlalte autorităţi ale administraţiei centrale organizate în judeţ, precum şi de regiile autonome de interes naţional şi de sucursalele acestora din judeţ;
 • verifică proiectele de  buget şi situaţiile financiare ale serviciilor publice deconcentrate şi face propuneri prefectului pentru avizare, pentru a fi trimise conducătorillor  instutuţiilor ierarhice superioare;
 • semnalează divergenţele apărute între serviciile publice deconcetrate şi autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene şi formulează propuneri privind medierea acestora, conform legii;
 • studiază şi propune măsuri corespunzătoare cu privire la conlucrarea dintre organele administraţiei publice ministeriale, deconcentrate din judeţ;
 • colaborează cu serviciile publice deconcentrate  şi cu alte organisme sociale interesate la elaborarea metodologiilor privind optimizarea raporturilor dintre acestea şi administraţia centrală;
 • elaborează şi supune prefectului spre aprobare proiecte de ordine şi asigură consultarea acestora de către conducătorii serviciilor de specialitate;
 • propune spre aprobare Proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului prefectural întocmit de subprefectul care are atribuţii în domeniu;
 • realizează lucrările de secretariat pentru Colegiului prefectural, prezintă propuneri cu privire la programul de activitate al acestora;
 • elaborează, în urma consultării conducerilor serviciilor publice deconcentrate şi pe baza programului de guvernare, proiectul Programului propriu al judeţului;
 • urmăreşte şi sprijină realizarea lucrărilor prevăzute în programul de guvernare şi informează periodic asupra stadiului realizării lucrărilor;
 • urmăreşte modul în care se aduc la îndeplinire legile, hotărârile de guvern şi alte acte normative de către serviciile publice deconcentrate;
 • urmăreşte şi informează asupra modului în care se aduc la îndeplinire ordinele emise de prefect;
 • realizează lucrările de secretariat pentru Comisia consultativă de dialog social, asigurând relaţii cu partenerii sociali, patronat-sindicate, în măsură să permită o informare permanentă asupra nevoilor acestora şi să faciliteze rezolvarea revendicărilor şi problemelor ridicate;
 • urmăreşte realizarea lucrările de secretariat pentru Comitetul pentru situaţii de urgenţă, colaborează cu autorităţile cu atribuţii în domeniu, întocmeşte rapoartele şi situaţiile înaintate la Guvern privind evaluarea şi măsurile luate pentru îndepărtarea efectelor dezastrelor;
 • prezintă subprefectului propuneri cu privire la modul de utilizare în situaţii de criză a fondurilor special alocate din bugetul de stat care le va prezenta prefectului.
 • stabileşte împreună cu instituţiile publice şi organismele abilitate de lege măsurile necesare pentru prevenirea sau reducerea la minim a efectelor fenomenelor naturale periculoase;
 • urmăreşte îndeplinirea măsurilor dispuse de către prefect în calitate de preşedinte al Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă şi informează prefectul şi subprefectul asupra stadiului de îndeplinire a acestora;
 • verifică Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă;
 • prezintă prefectului situaţia finală a pagubelor;
 • sprijină autorităţile administraţiei publice locale pentru buna organizare şi desfăşurare a activităţii în situaţii de urgenţă;
 • prezintă prefectului propuneri privind alocarea unor sume din Fondul de intervenţie, la dispoziţia Guvernului;
 • realizează lucrările de secretariat pentru Comitetul consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice;
 • participă şi elaborează rapoarte cu privire la lucrările şi acţiunile de interes naţional ce se desfăşoară pe teritoriul judeţului;
 • efectuează lucrările de specialitate solicitate de organele centrale şi elaborează Raportul anual privind starea generală economică şi socială a judeţului, care se înaintează Guvernului;
 • participă în limita competenţelor pe care le are la activităţile organizate de către conducerea instituţiei prefectului;
 • asigură constituirea şi întreţinerea unei baze de date cu informaţii utile la nivel judeţean, realizează proiectarea, programarea, implementarea şi exploatarea curentă de sisteme informatice pe dotarea existentă;
 • face propuneri de lege în domeniile activităţilor serviciilor publice deconcentrate;
 • asigură colaborarea între serviciile publice în vederea realizării unor acţiuni comune şi a Programului propriu al judeţului;
 • colaborează cu filialele judeţene ale regiilor autonome şi companiilor naţionale în realizarea unor obiective de interes local sau judeţean, precum şi în realizarea principalelor lucrări şi activităţi ale Colegiului Prefectural;
 • urmăreşte şi sprijină completarea şi realizarea programului de guvernare de către serviciile deconcentrate şi prezintă prefectului concluzii şi propuneri privind activitatea din acest domeniu;
 • colaborează cu organele administraţiei publice locale şi judeţene în vederea realizării problemelor de interes deosebit din unităţile administrativ-teritoriale;
 • elaborează rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative şi prezintă propuneri de eliminare a disfuncţiilor semnalate;
 • examinează împreună cu serviciile publice deconcentrate şi unităţile administraţiei publice locale stadiul de execuţie a unor lucrări şi acţiuni care se derulează în comun de către acestea;
 • rezolvă în limitele competenţelor cereri şi sesizări adresate instituţiei prefectului şi prezintă prefectului propuneri de rezolvare;
 • analizează şi verifică activitatea de management a resurselor umane din cadrul serviciilor publice deconcentrate şi propune subprefectului măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii acestora care le va prezenta prefectului;
 • examinează şi prezintă prefectului proiectele bugetelor serviciilor publice deconcentrate si situaţiile financiare privind execuţia bugetară însoţită de un referat;
 • elaborează anual Planul de acţiuni pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare şi în programul propriu al judeţului;
 • contribuie la organizarea aplicării programelor şi strategiilor guvernamentale, ministeriale ori teritoriale cu privire la restructurarea sectorială, privatizare;
 • sprijină activitatea organelor administraţiei publice locale şi judeţene cu privire la aplicarea programului de reformă al Guvernului în judeţ;
 • asigură întocmirea lucrărilor de specialitate privitoare la strategia şi programele guvernamentale şi teritoriale solicitate de Guvern;
 • monitorizează proiectele de investiţii publice derulate în judeţ ;
 • conlucrează cu serviciile specializate la elaborarea măsurilor ce se impun pentru asigurarea respectării drepturilor individuale, apărarea proprietăţii publice şi private, securitatea cetăţenilor şi prevenirea infracţiunilor;
 • elaborează şi supune prefectului spre aprobare proiecte de ordin şi asigură contrasemnarea acestora de către conducătorii serviciilor de specialitate;
 • participă în limita competenţelor pe care le are la activităţile organizate de către conducerea instituţiei prefectului;
 • colaborează cu asociaţii, fundaţii, organizaţii neguvernamentale din societatea civilă în organizarea unor activităţi sociale;
 • desfăşoară acţiuni de îndrumare şi control privind îndeplinirea de către primari, a atribuţiilor delegate şi executate de către aceştia în numele statului;
 • semnalizează divergenţele apărute între serviciile publice descentralizate şi autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene şi formulează propuneri privind medierea acestora, conform legii;
 • studiază şi propune măsuri corespunzătoare cu privire la conlucrarea dintre organele administraţiei publice centrale, deconcentrate din judeţ;
 • monitorizează serviciile comunitare de utilităţi publice, colectează rapoartele de monitorizare întocmite de unităţile locale şi centralizează informaţiile şi le transmite Unităţii Centrale de Monitorizare;
 • participă la desfăşurarea audienţelor, propune modul de soluţionare a problemelor ridicate în cadrul audienţelor şi soluţionează petiţiile;
 • urmăreşte şi aplică prevederile cuprinse în strategiile şi programele pentru susţinerea reformei în administraţia publică;
 • îndeplineşte orice alte sarcini date de conducerea instituţiei prefectului.

4.2    Pe linia afacerilor europene serviciul are ca principale atribuţii:

 • elaborează Planul anual de acţiuni pentru realizarea în judeţ a politicilor de  integrare europeană;
 • elaborează informări privind activitatea desfăşurată şi stadiul aplicării măsurilor de integrare europeană;
 • culege, stochează, prelucrează şi difuzează informaţii cu caracter operativ ce privesc programele de asistenţă acordate de UE;
 • acordă consultanţă şi asistenţă autorităţilor administraţiei publice locale cu privire la elaborarea proiectelor acordurilor de colaborare, cooperare, asociere sau înfrăţire, precum şi cu ocazia aderării, în condiţiile legii, la acorduri şi convenţii internaţionale;
 • acţionează, cu sprijinul serviciilor publice deconcentrate şi al structurilor de integrare europeană pentru cunoaşterea documentelor privind integrarea europeană adoptate la nivel central;
 • acţionează pentru atragerea societăţii civile la activităţile care au legătură cu procesul de integrare europeană şi participă la programele societăţii civile în domeniul integrării europene;
 • desfăşoară activităţi menite să conducă la cunoaşterea de către autorităţile administraţiei publice locale şi de către cetăţeni a programelor cu finanţare externă iniţiate şi susţinute de Uniunea Europeană şi de alte organisme internaţionale;
 • monitorizează proiectele  derulate în judeţ cu finanţare din fonduri europene
 • întocmeşte, gestionează prin evidenţă centralizată şi monitorizează activitatea de relaţii şi de colaborări internaţionale a instituţiei prefectului;
 • elaborează evidenţa centralizată a rapoartelor de activitate întocmite obligatoriu pentru orice activitate de relaţii internaţionale.

4.3  Pe linia  informatizării  serviciul  are ca principale atribuţii:

 • administrează reţeaua internă de calculatoare;
 • asigură actualizarea aplicaţiilor informatice utilizate;
 • realizează back-up ale bazelor de date;
 • asigurară realizarea, întreţinerea şi actualizarea site-ului oficial al instituţiei prefectului;
 • face propuneri privind extinderea şi utilizarea sistemului informatic în activitatea structurii de specialitate a instituţiei;
 • administrează aplicaţia de management al documentelor “Registratura generală” : asigurarea accesului la informaţii de interes general, gestionarea eficientă a documentelor, accesarea informaţiilor, administrarea tuturor datelor proprii;
 • asigură stocarea  în permanenţă a principalilor indicatori economico-sociali şi a datelor statistice aferente judeţului;
 • participă la procesul de criptare/decriptare radiograme pentru MAI şi poşta electronică – SMEC;
 • gestionează aplicaţia HRMIS_PROGRAME (bază de date A.N.F.P.- Bucureşti);
 • gestionează aplicaţia ZEUS – control acces şi pontaj electronic.

5. Serviciul verificarea legalităţii actelor, contencios administrativ, urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu, alegeri

Serviciul verificarea legalităţii actelor, contencios administrativ, urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu, alegeri are ca atribuţie aplicarea şi respectarea Constituţiei, a legilor şi a celorlalte acte normative, aplicarea actelor cu caracter reparatoriu, realizarea intereselor naţionale,  realizarea în judeţ a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare, organizarea alegerilor.

5.1   Pe linia verificării legalităţii actelor administrative serviciul are ca principale atribuţii:

 • ţine evidenţa actelor administrative adoptate sau emise de consiliul judeţean de consiliile locale sau de primari şi transmise prefectului în vederea verificării legalităţii, asigură păstrarea acestora, precum şi evidenţa acţiunilor şi dosarelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti;
 • propune prefectului cu motivarea corespunzătoare, sesizarea după caz, a autorităţilor emitente în vederea reanalizării actului considerat nelegal sau a instanţei de contencios administrativ;
 • elaborează rapoarte şi prezintă informări prefectului cu privire la actele verificate;
 • efectuează în condiţiile legii, verificările şi întocmeşte documentaţia necesară cu privire la dizolvarea de drept a unor consilii locale sau a consiliului judeţean, la suspendarea de drept a unor mandate de consilier sau de primar, ori la încetarea de drept a unor mandate de consilier sau de primar, respectiv la încetarea înainte de termen a mandatului preşedintelui consiliului judeţean, după caz;
 • urmăreşte şi aplică prevederile cuprinse în strategiile şi programele pentru susţinerea reformei în administraţia publică;
 • organizează împreună cu primarii şi secretarii unităţilor administrativ-teritoriale întâlniri de lucru privind dezbaterea  şi interpretarea corectă a legii;
 • rezolvă în limitele competenţei cererile şi sesizările cetăţenilor repartizate şi prezintă prefectului propuneri de rezolvare a acestora;
 • urmăreşte modul de îndeplinire de către secretarii unităţilor administrativ teritoriale a atribuţiilor stabilite de lege şi face propuneri corespunzătoare;
 • exercită, din însărcinarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, împreună cu reprezentanţii acestuia, acţiuni de îndrumare şi control, punctuale, complexe sau tematice, cu privire la modul de exercitare de către primari a atribuţiilor delegate;
 • informează în scris Prefectul cu privire la sarcinile ce-i revin din actele normative;
 • organizează săptămânal informarea şi documentarea juridică a structurii  de specialitate instituţiei prefectului;
 • participă la elaborarea proiectelor de acte normative iniţiate de prefect;
 • desfăşoară acţiuni de control la nivelul întregului judeţ cu privire la aplicarea şi respectarea actelor normative, elaborează studii şi rapoarte cu privire la aspectele constatate,  precum şi propuneri privind îmbunătăţirea stării de legalitate;
 • ţine evidenţa comisiilor din cadrul instituţiei prefectului, componenţei acestora, ţine evidenţa comisiilor mixte la care participă şi reprezentantul instituţiei prefectului şi componenţa acestora;
 • desfăşoară acţiuni de îndrumare şi verificare privind modul de exercitare de către primari a atribuţiilor delegate şi executate de către aceştia în numele statului;
 • participă la şedinţele consiliilor locale;
 • sesizează în timp util situaţiile care pot conduce la declanşarea procedurii alegerilor parţiale în localităţile judeţului.

5.2   Pe linie de juridic şi contencios administrativ serviciul  are următoarele atribuţii:

 • întocmeşte documentaţia, formulează acţiunea pentru sesizarea instanţei de contencios administrativ şi susţine în faţa acesteia acţiunile formulate;
 • avizează ordinele prefectului din punct de vedere al legalităţii;
 • reprezintă prefectul în faţa notarilor publici, a instanţelor judecătoreşti de orice grad, precum şi a altor autorităţi sau instituţii publice;
 • asigură în condiţiile legii reprezentarea juridică a instituţiei prefectului în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicţie, a organelor de urmărire penală precum şi în litigiile cu persoanele fizice sau juridice (inclusiv litigiile care au ca obiect aplicarea legislaţiei privind fondul funciar);
 • participă la desfăşurarea audienţelor, propune modul de soluţionare a problemelor ridicate în cadrul audienţelor şi soluţionează petiţiile;
 • ia măsurile necesare pentru realizarea creanţelor, prin obţinerea titlurilor executorii şi sprijină executarea acestora;
 • întocmeşte propuneri şi observaţii la proiectele de ordine ale Prefectului, precum şi la proiectele de contracte şi orice acte care angajează răspunderea patrimonială a prefectului şi instituţiei prefectului, răspunzând de legalitatea măsurilor prevăzute în aceste acte;
 • aduce la cunoştinţă publică, prin afişare sau publicare ordinele cu caracter normativ emise de prefect şi comunică persoanelor interesate ordinele cu caracter individual;
 • asigură transmiterea ordinelor cu caracter normativ către Ministerul Administraţiei şi Internelor, serviciile publice deconcentrate şi ministere;
 • ţine evidenţa ordinelor cu caracter normativ sau individual emise de prefect;
 • răspunde de aplicarea prevederilor legale referitoare la confecţionarea, folosirea şi evidenţa sigiliilor şi ştampilelor.

5.3   Pe linia actelor normative cu caracter reparatoriu serviciul are ca principale atribuţii:

 • întocmeşte documentaţia  necesară  emiterii  ordinelor  prefectului;
 • asigură aplicarea actelor normative cu caracter reparatoriu;
 • asigură îndeplinirea lucrărilor secretariatului tehnic al Comisiei judeţene de aplicare a legilor fondului funciar, în care sens:

– întocmeşte ordinea de zi a Comisiei judeţene de aplicare a legilor fondului funciar şi supune aprobării secretarului comisiei;
– înregistrează şi asigură evidenţa sesizărilor şi contestaţiilor privind aplicarea Legii nr.18/1991, Legii nr.169/1997, Legii nr.1/2000 sau Legii nr. 247/2005 de către comisiile locale;
– verifică contestaţiile şi prezintă Comisiei judeţene concluzii cu propuneri de soluţionare a acestora;
– redactează proiectele deciziilor şi hotărârilor Comisiei judeţene;
– asigură arhivarea documentelor privind activitatea Comisiei judeţene de soluţionare a contestaţiilor, pe fiecare comisie locală în parte;

 • întocmeşte proiecte de ordin privind modificarea componenţei Comisiei judeţene, a secretariatului tehnic al acesteia, a componenţei comisiilor locale şi reactualizarea acestora, atunci când este cazul;
 • ţine evidenţa comisiilor de fond funciar şi a membrilor acestora;
 • întocmeşte proiecte de circulare către comisiile locale privind aplicarea corectă a Legii nr.18/1991, a Legii nr.1/2000 şi a Legii nr. 247/2005;
 • întocmeşte datele statistice cerute de Guvern în legătură cu aplicarea Legii fondului funciar nr.18/1991, Legii nr.1/2000 şi a Legii nr.247/2005;

În ceea ce priveşte alegerile locale, generale şi referendumul Serviciul pentru verificarea legalităţii actelor, contencios administrativ, urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu, alegeri are următoarele atribuţii:

 • ţine evidenţa primarilor,  viceprimarilor şi consilierilor aleşi;
 • ţine evidenţa localităţilor în care urmează să se organizeze alegerile parţiale şi întocmeşte propunerile necesare stabilirii de către Guvern a datei alegerilor;
 • acţionează în vederea îndeplinirii, în condiţiile legii a atribuţiilor ce revin prefectului în domeniul organizării şi desfăşurării alegerilor locale parlamentare şi prezidenţiale, precum şi a referendumului naţional ori local;
 • întocmeşte şi ţine evidenţa tuturor actelor şi documentelor ce intră sau ies din instituţia prefectului, în legătură cu atribuţiile prefectului pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale, parlamentare şi prezidenţiale, precum şi a referendumului naţional ori local;
 • elaborează proiectul ordinului prefectului de stabilire a numărului consilierilor locali şi judeţeni, pe baza datelor statistice oficiale furnizate de Direcţia Regională de Statistică;
 • colaborează şi sprijină activitatea consiliilor locale din judeţ referitoare la alegeri şireferendum pentru asigurarea legalităţii actelor şi măsurilor cu caracter electoral;
 • colaborează cu celelalte direcţii din structura instituţiei prefectului pentru îndeplinirea atribuţiilor prefectului în organizarea alegerilor locale şi generale;
 • sesizează conducerii instituţiei prefectului cazurile de aplicare incorectă a prevederilor legale referitoare la alegeri;
 • gestionează întreaga documentaţie, pe judeţ şi pe fiecare consiliu local în parte referitoare la listele electorale, listele de candidaţi, procedura organizării şi desfăşurării alegerilor locale parlamentare şi prezidenţiale, procedura constituirii circumscripţiilor electorale şi a secţiilor de votare, încadrarea publicaţiilor în termenele legale de aducere la cunoştinţă publică;
 • asigură baza de date pentru gestiunea pe calculator a situaţiilor alegerilor;
 • colaborează cu secretarii unităţilor administrativ-teritoriale pentru actualizarea evidenţelor statistice electorale;
 • prezintă propuneri de îmbunătăţire a evidenţei statistice privitoare la alegeri;
 • întocmeşte analize şi prezintă conducerii instituţiei prefectului concluzii şi propuneri privind îmbunătăţirea activităţii în domeniul organizării şi desfăşurării alegerilor generale, locale, parlamentare şi prezidenţiale;
 • pregăteşte şi furnizează informaţii privitoare la situaţia alegerilor;
 • sprijină activitatea secretarilor şi a serviciilor publice ale consiliilor locale în vederea realizării atribuţiilor referitoare la alegeri;
 • asigură funcţionarea fluxului informaţional în domeniul alegerilor;
 • elaborează proiecte de ordine în legătură cu realizarea activităţilor de natură electorală ce intră în competenţa instituţiei prefectului;
 • colaborează cu celelalte direcţii şi servicii de specialitate din cadrul instituţiei prefectului cu atribuţii în organizarea şi desfăşurarea alegerilor;
 • furnizează datele referitoare la alegeri pentru întocmirea raportului anual asupra stării generale a judeţului;
 • participă la instruirile, consfătuirile de lucru şi schimburile de experienţă cu personalul din aparatul consiliilor locale pe probleme de alegeri;
 • pregăteşte şi predă spre arhivare documentele legale stabilite referitoare la alegeri.
 • în perioada de la declanşarea alegerilor (locale, parlamentare, prezidenţiale) ori referendumului până la finalizarea acestora prin publicarea rezultatului alegerilor atribuţiile sunt exercitate de către toate cele patru compartimente. În cazul alegerilor ori referendumului parţial atribuţiile sunt exercitate de compartimentul Acte normative cu caracter reparatoriu;
 • întocmeşte graficul şedinţelor de constituire a consiliilor locale şi consiliului judeţean, făcând propuneri de participare a prefectului sau a delegaţilor acestuia la aceste şedinţe;
 • desfăşoară acţiuni de îndrumare şi control privind îndeplinirea de către primari a atribuţiilor delegate şi executate de către aceştia în numele statului;
 • îndeplineşte orice alte sarcini date de prefect sau subprefect;

6. Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor

1) Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor are ca principale atribuţii examinarea persoanelor în vederea obţinerii permiselor de conducere a autovehiculelor, evidenţa permiselor de conducere şi înmatricularea şi evidenţa vehiculelor.
Serviciul este condus de un şef de serviciu, în subordinea prefectului şi a subprefectului.
2)  Serviciul îndeplineşte următoarele atribuţii:

 • constituie şi actualizează registrul judeţean de evidenţă a permiselor de conducere şi a autovehiculelor înmatriculate şi valorifică datele cuprinse în acesta;
 • organizează examenele pentru obţinerea permiselor de conducere a autovehiculelor, în condiţiile legii;
 • soluţionează cererile pentru eliberarea permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru autovehicule rutiere, în condiţiile legii;
 • colaborează cu serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor pentru asigurarea eliberării certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru autovehicule rutiere, în sistem de ghişeu unic;
 • asigură eliberarea permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor şi a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru autovehicule rutiere;
 • monitorizează şi controlează modul de respectare a prevederilor legale referitoare la asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal, în domeniul de competenţă;
 • asigură soluţionarea contestaţiilor depuse la serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor;
 • regulamentul propriu de organizare şi funcţionare a Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor va fi vizat de subprefectul care coordonează activitatea acestui serviciu şi va fi aprobat de prefect. Completarea sarcinilor menţionate se face prin regulamentul propriu de organizare şi  funcţionare a serviciului public comunitar.

7. Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple

1) Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple are ca atribuţie principală eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple.Serviciul este condus de un şef de serviciu în subordinea prefectului şi a subprefectului.
2)  Serviciul îndeplineşte următoarele atribuţii:

 • soluţionează cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple, în conformitate cu prevederile legii;
 • colaborează cu serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor pentru asigurarea eliberării paşapoartelor simple, în sistem de ghişeu unic;
 • administrează şi gestionează registrul judeţean de evidenţă a paşapoartelor simple şi valorifică datele cuprinse în acesta;
 • asigură furnizarea permanent, în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenţă a persoanelor, a informaţiilor necesare actualizării Registrului naţional de evidenţă a paşapoartelor simple;
 • asigură înscrierea de menţiuni în paşapoartele simple, în condiţiile legii;
 • organizează la nivelul judeţului gestionarea şi controlul eliberării paşapoartelor simple;
 • asigură soluţionarea contestaţiilor depuse la serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple;
 • regulamentul propriu de organizare şi funcţionare a serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple va fi vizat de subprefectul care coordonează activitatea  acestui serviciu şi va fi aprobat de prefect;
 • completarea sarcinilor menţionate se face prin regulamentul propriu de organizare şi  funcţionare a serviciului public comunitar.

8. Funcţionarul de securitate

Funcţionarului de securitate îndeplineşte următoarele atribuţii:

 • elaborează şi supune aprobării prefectului normele interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;
 • întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl supune avizării instituţiilor abilitate, iar după aprobare, acţionează pentru aplicarea acestuia;
 • coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia;
 • asigură relaţionarea cu instituţia abilitată să coordoneze activitatea şi să controleze măsurile privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;
 • monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora;
 • consiliază pe prefect, subprefecţi în legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate;
 • informează pe prefect despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora;
 • acordă sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai instituţiilor abilitate, potrivit  competenţelor legale, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informaţii clasificate;
 • organizează activităţi de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informaţii clasificate;
 • asigură păstrarea şi organizează evidenţa certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate;
 • actualizează permanent evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces;
 • întocmeşte şi actualizează listele informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate de prefectură, pe clase şi niveluri de secretizare;
 • prezintă prefectului propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi, după caz, solicită sprijinul instituţiilor abilitate;
 • efectuează, cu aprobarea prefectului, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate;
 • exercită alte atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit legii;
 • ţine evidenţa cazurilor de încălcare a reglementărilor de securitate, a documentelor de cercetare şi a măsurilor de soluţionare şi să le pună la dispoziţia autorităţilor desemnate de securitate, conform competenţelor ce le revin.
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux