Temei legal: Hotărârea Guvernului României nr.499/2004, privind înfiinţarea CCDCPPV

Regulament de organizare şi funcţionare a

Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice din cadrul Instituţiei Prefectului – judeţul Alba

 

Capitolul I

 Organizarea, componenţa şi atribuţiile  Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice

 

Secţiunea I: Organizarea Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Alba

 

Art. 1 Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice constituit la nivelul Instituţiei Prefectului – judeţul Alba îşi desfăşoară activitatea în condiţiile stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 499/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetelor consultative de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice, în cadrul prefecturilor.

 

Secţiunea II: Componenţa Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Alba

Art. 2 Din Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice a judeţului Alba fac parte:

 • Prefectul judeţului Alba;
 • Subprefectul judeţului Alba, numit prin ordin de către prefect;
 • Reprezentanţii agenţiei de plăţi şi inspecţie socială, ai casei judeţene de asigurări de sănătate şi ai casei judeţene de pensii, numiţi prin ordin de către prefect, la propunerea conducerii instituţiilor publice respective;
 • Reprezentanţi ai serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor, după caz, numiţi prin ordin de către prefect;
 • Reprezentanţii organizaţiilor judeţene de pensionari;
 • Preşedintele consiliului judeţean a persoanelor vârstnice;

 

Art. 3 La şedinţele comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice pot fi invitate şi alte persoane, în funcţie de problematica dezbătută.

 

Secţiunea III: Atribuţiile Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Alba

 

Art. 4 Atribuţiile comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice sunt, în principal, următoarele:

 1. a) analiza problemelor cu caracter socioeconomic care privesc persoanele vârstnice;
 2. b) elaborarea de propuneri pentru soluţionarea acestor probleme;
 3. c) elaborarea unor rapoarte anuale ce vor fi înaintate conducerii Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerului Afacerilor Interne.

Capitolul II

Conducerea, secretariatul şi funcţionarea Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Alba

 

 

Secţiunea IV: Conducerea Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Alba

 

Art. 5 Conducerea şedinţelor de lucru ale Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Alba este asigurată de către prefect.

În lipsa prefectului, conducerea şedinţelor Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Alba este asigurată de către subprefect.

 

Secţiunea V: Secretariatul Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Alba

 

          Art. 6 Secretariatul Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Alba este asigurat de Serviciul dezvoltare economică, conducerea serviciilor publice deconcentrate, integrare europeană şi situaţii de urgenţă din cadrul Instituţiei Prefectului judeţul Alba, printr-un consilier desemnat prin ordin de către prefect, cu participarea unui reprezentant al Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice.

          Coordonarea secretariatului se asigură de către subprefectul judeţului Alba.

 

Art. 7 Secretariatul Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Alba are următoarele atribuţii:

 1. convocarea membrilor comisiei la şedinţele acesteia;
 2. întocmirea şi comunicarea ordinii de zi;
 3. difuzarea documentelor de lucru pentru şedinţele comisiei;
 4. raportarea lunară, pe suport de hârtie, a activităţii Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Alba, către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
 5. elaborarea unor rapoarte anuale ce vor fi înaintate de către prefect conducerii Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerului Afacerilor Interne.

 

Secţiunea VI: Funcţionarea Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Alba

 

Art. 8 Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Alba se întruneşte ori de câte ori este necesar, dar cel puţin o dată pe lună, în baza unei convocări făcute de preşedintele comisiei. Convocarea comitetului se face cu cel puţin 3 zile lucrătoare înaintea datei de desfăşurare prin telefon și e-mail.

Art. 9 Ordinea de zi este stabilită în baza propunerilor membrilor Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Alba. Aceasta poate fi completată cu alte puncte, cu aprobarea plenului comitetului.

 

Materialele care fac obiectul ordinii de zi a şedinţei Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Alba vor fi predate secretariatului comisiei pe suport de hârtie şi/sau în format electronic, cu cel puţin 5 zile înainte de data desfăşurării comisiei, într-o formă care să ofere maximum de informaţii utile.

 

Capitolul III

Dispoziţii finale

 

 

Art. 10 Regulament de organizare şi funcţionare a Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice din cadrul Instituţiei Prefectului – judeţul Alba, anexa 1 la nr. 5999/G/SC/21.03.2012, își încetează aplicabilitatea.

 

Art. 11 Prezentul regulament intră în vigoare la data adoptării lui de către Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Alba.

 

Alba Iulia,

06 mai 2016

 

 

 

COMPONENȚA COMISIE

Preşedinte:

 •       – Dănuț-Emil Hălălai,  prefectul judeţului Alba;

   

  • Membri:  

  Monica Popescu, subprefectul județului Alba;

  Nelu Fleşer, şef serviciu – Instituţia Prefectului – judeţul Alba;

                       – Flaviu Mircea Cozuc, director executiv – Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi

  Inspecţie Socială Alba;

  Alexandru Retegan, director executiv – Casa Judeţeană de Pensii Alba;

  Silvia Puie, preşedinte – Casa de Asigurări de Sănătate Alba;

  Sinea Dumitru – Alexandru, director executiv – Direcţia de Sănătate Publică

  Alba;

  Valentin Ioan Frăcea, director general adjunct – Direcţia Generală de

  Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;

  Vasile Suseanu, preşedinte – Consiliul Judeţean pentru Persoanele

  Vârstnice Alba;

  • Nicolae Rusu, președinte – Liga Județeană a Pensionarilor Alba;
  • (r) Papeş Eugen, președinte – Asociaţia Judeţeană a Veteranilor de

             Război Alba;

  • Dinu Nistor, preşedinte – Asociaţia Pensionarilor „Speranţa de Alba” ;
  • Blaga Vistian, preşedinte – Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Cugir;
  • Neamţiu Ioan – Asociaţia Pensionarilor „Uioreana” Ocna Mureş;
  • Marian Ioan, preşedinte – Asociaţia Pensionarilor „Ion Buteanu” Abrud;
  • Aurora Marcu, preşedinte – Asociaţia de Pensionari „Vârsta de Aur”

              Cîmpeni;

  • Maria Jeflea, cenzor – Asociaţia de Pensionari „Seniorii Bistra”.

                                                          

 

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux