Temei legal: H.G. nr. 1217/2006 privind constituirea mecanismului naţional pentru promovarea incluziunii sociale în România

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A COMISIEI JUDEŢENE PRIVIND INCLUZIUNEA SOCIALĂ ALBA

CAPITOLUL I: DISPOZIŢI GENERALE ORGANIZARE

Art.1.

Comisia Judeţeană privind Incluziunea Socială Alba funcţionează în baza Hotărârii de Guvern nr. 1217/2006 privind constituirea mecanismului naţional pentru promovarea incluziunii sociale în România.

Art.2.

Comisia Judeţeană privind Incluziunea Socială se organizează în judeţul Alba în vederea:

– promovării Planului de Implementare a Raportului Naţional Strategic privind Protecţia Socială şi Incluziunea Socială

– elaborării, monitorizării şi evaluării măsurilor prevăzute în Planul Judeţean privind Incluziunea Socială.

Art.3.

Componenţa Comisiei Judeţene privind Incluziunea Socială Alba precum şi a Secretariatului Tehnic al acesteia se stabileşte prin Ordin al Prefectului Judeţului Alba.

 

COMPONENŢA

Art.4.

(1) Comisia Judeţeană privind Incluziunea Socială se organizează la nivelul Instituţiei Prefectului şi este compusă din Subprefectul Judeţului Alba, care realizează conducerea serviciilor publice deconcentrate, în calitate de Preşedinte al comisiei şi reprezentanţi ai serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, cu responsabilităţi în domeniul incluziunii sociale, reprezentanţi a organizaţiilor  neguvernamentale din judeţ, reprezentanţi ai consiliilor locale şi ai consililului judeţean în calitate de membrii.

(2) La reuniunile Comisiei Judeţene privind Incluziunea Socială pot fi invitaţi să participe reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale, ai patronatelor, precum şi personalităţi recunoscute în domeniu.

Art.5.

Secretariatul Tehnic al Comisiei Judeţene privind Incluziunea Socială Alba este asigurat de către reprezentanţi din cadrul Direcţiei de Muncă şi Protecţie Socială Alba.

 

 

CAPITOLUL II: ATRIBUŢII SI RESPONSABILITĂŢI

Art.6.

Comisia Judeţeană privind Incluziunea Socială are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

 1. Elaborarează şi aprobă Planul Judeţean privind Protecţia Socială şi Incluziunea Socială.
 2. Coordonează implementarea Planului Judeţean privind Protecţia Socială şi Incluziunea Socială conform termenelor stabilite.
 3. Monitorizează realizarea obiectivelor prevăzute în planul judeţean.
 4. Constituie un sistem de monitorizare a sărăciei extreme şi excluziunii sociale la nivel judeţean.
 5. Stabileşte şi iniţiază pe parcursul activităţii anului curent eventualele corecţii ale Planului Judeţean privind Protecţia Socială şi Incluziunea Socială pe baza evaluărilor periodice realizate de organismele de specialitate ale comisiei.
 6. Iniţiază/elaborează diagnoze privind problemele sociale ale judeţului.
 7. Iniţiază studii/analize/investigaţii pe eşantioane reprezentative la nivel judeţean.
 8. Organizează reuniuni de lucru cu reprezentanţii de la nivel local cu responsabilităţi în domeniul incluziunii sociale, în vederea coordonării unitare a politicilor de incluziune socială judeţene.
 9. Organizează grupuri de lucru la nivelul Comisiei cu specialişti în domeniu.
 10. Efectuează informări trimestriale şi anuale cu privire la situaţia şi evoluţia stării sociale a judeţului

Art.7.

Comisia Judeţeană privind Incluziunea Socială îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Comisia Naţională privind Incluziunea Socială.

CAPITOLUL III; DESFĂŞURAREA LUCRĂRILOR

Art.8.

Comisia se convoacă de către preşedinte, respectiv Subprefectul Judeţului Alba.

Art.9.

(1) Comisia se întruneşte de regulă la sala Mihai Viteazu din sediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba, în ultima lună a trimestrului.

(2) Convocarea şedinţelor se face de către Secretariatul tehnic al comisiei şi va conţine data, ora, locul unde se desfăşoară şedinţa, ordinea de zi.

Convocarea şi materialele ce vor fi prezentate la şedinţă se aduc la cunoştinţa participanţilor cu cel puţin 3 zile înaintea şedinţei.

Art.10.

Activitatea executivă şi de secretariat este asigurată de către Secretariatul tehnic care asigură:

 1. Organizarea întâlnirilor de lucru ale Comisiei Judeţene privind Incluziunea Socială.
 2. Redactarea ordinii de zi a şedinţelor Comisiei Judeţene privind Incluziunea Socială.
 3. Difuzarea materialelor transmise de Comisia Naţională privind Incluziunea Socială către membrii comisiei judeţene.
 4. Colectarea datelor şi materialelor de la membrii Comisiei Judeţene privind Incluziunea Socială.
 5. Întocmirea proceselor verbale şi a sintezelor şedinţelor comisiei judeţene.
 6. Arhivarea şi multiplicarea după caz a materialelor elaborate de Comisia Judeţeană privind Incluziunea Socială.
 7. Elaborarea de rapoarte care vor fi puse la dispoziţia Secretariatului Tehnic al Comisiei Naţionale privind Incluziunea Socială asigurat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale în vederea evaluării şi monitorizării trimestriale şi anuale.
 8. Diseminarea informaţiilor.
 9. Identificarea nevoii de consultanţă (inclusiv experţi şi organizaţii internaţionale).
 10. Asigurarea contactului permanent cu Secretariatul Tehnic al Comisiei Naţionale privind Incluziunea Socială.

Art.11.

Şedinţele Comisiei Judeţene privind Incluziunea Socială vor fi conduse de către Subprefectul Judeţului Alba, care realizează conducerea serviciilor publice deconcentrate, în calitatea sa de Preşedinte al Comisiei Judeţene privind Incluziunea Socială.

Art.12.

Prezenţa membrilor comisiei la şedinţele Comisiei Judeţene privind Incluziunea Sociala este obligatorie, în caz de imposibilitate de a participa din motive temeinice, putând fi înlocuiţi de reprezentanţi, aceştia având şi drept de vot.

Art.13.

În cazul în care din motive obiective un membru al Comisiei nu poate participa la şedinţă este obligat să aducă acest aspect la cunoştinţa Secretariatului Tehnic al Comisiei Judeţene privind Incluziunea Socială.

Art.14.

La lucrările Comisiei pot participa în calitate de invitaţi şi reprezentanţi ai altor autorităţi şi instituţii publice, altele decât cele nominalizate în componenţa Comisiei Judeţene privind Incluziunea Socială.

 

CAPITOLUL IV; DOCUMENTELE EMISE DE COMISIA JUDEŢEANĂ PRIVIND INCLUZIUNEA SOCIALA

Art.15.

În activitatea sa, Comisia adoptă Hotărâri.

Hotărârile se adoptă prin vot deschis şi cu majoritatea simplă.

Art.16.

Hotărârile se aduc la cunoştinţa celor interesaţi de către Secretariatului Tehnic al Comisiei Judeţene privind Incluziunea Socială.

Art.17.

Hotărârile Comisiei se semnează de către preşedintele Comisiei Judeţene privind Incluziunea Socială şi se aduc la îndeplinire de autorităţile publice sau ONG-urile vizate.

Art.18.

Urmărirea aplicării Hotărârilor Comisiei Judeţene privind Incluziunea Socială revine

Secretariatului tehnic care va prezenta trimestrial informări privind stadiul şi modul de îndeplinire precum şi responsabilităţile pentru neîndeplinirea acestora.

Art.19.

Procesul verbal al şedinţei va fi semnat de către Preşedintele Comisiei şi de Coordonatorul Secretariatul Tehnic al Comisiei Judeţene privind Incluziunea Socială

CAPITOLUL V; DREPTURI SI OBLIGAŢII ALE MEMBRILOR COMISIEI JUDEŢENE PRIVIND INCLUZIUNEA SOCIALĂ

DREPTURI

Art.20.

Membrii Comisiei Judeţene privind Incluziunea Socială Alba au următoarele drepturi:

 1. Dreptul de a formula propuneri, amendamente sau întâmpinări
 2. Dreptul de vot: pentru, abţineri sau împotriva hotărârilor Comisiei
 3. Dreptul de a consemna punctul de vedere personal
 4. Alte drepturi conferite de hotărârile Comisiei Judeţene privind Incluziunea Socială

  

OBLIGAŢII

Art.21.

Membrii comisiei au următoarele obligaţii:

 1. Să participe la toate şedinţele şi lucrările Comisiei Judeţene privin Incluziunea Socială
 2. Să prezinte în termenul stabilit obiectivele şi acţiunile pe care le vor desfăşura în scopul promovării incluziunii sociale a categoriilor marginalizate social, precum şi materialele necesare desfăşurării lucrărilor Comisiei şi întocmirii rapoartelor şi informărilor
 3. Să îndeplinească în termen obligaţiile ce îi revin din hotărârile Comisiei
 4. Să informeze în timp util neparticiparea sa la lucrările sau şedinţele Comisiei, motivele fiind temeinice şi obiective, delegând un reprezentant, care va avea şi drept de vot.

CAPITOLUL VI; DISPOZIŢII FINALE

Art.22. Prezentul Regulament se completează cu acte normative în materie ori de câte ori este nevoie.

 

 

 ORDINUL NR. 60

Prefectul judeţului Alba,

Având în vedere prevederile art. 11 din H.G. nr. 1217/2006 privind constituirea mecanismului naţional pentru promovarea incluziunii sociale în România;

Văzând referatul de specialitate nr. 6 din 03 februarie 2016;

În temeiul art. 26 alin.1  şi art. 27 alin. 1 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată în anul 2009, emit prezentul

ORDIN:

Art. 1. Secretariatul Comisiei Judeţene privind Incluziunea Socială Alba este asigurat de     către:         

 • Constantin Sura – consilier superior, Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Alba;
 • Alexandru Dan Narița – consilier juridic asistent, Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Alba;

Art. 2. Ordinul Prefectului judeţului Alba nr. 133 din 21 mai 2015, se modifică corespunzător.

Art. 3. Prezentul ordin va fi comunicat prin grija Serviciului dezvoltare economică, conducerea serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene, situaţii de urgenţă persoanelor în cauză, Ministerului Afacerilor Interne și se va afişa pe site-ul Instituţiei Prefectului judeţul Alba

Alba Iulia, 03 februarie 2016

 

ORDINUL NR. 350

 

Prefectul judeţului Alba;

Având în vedere prevederile art. 11 din H.G. nr. 1217/2006 privind constituirea mecanismului naţional pentru promovarea incluziunii sociale în România;

Văzând referatul de specialitate nr. 12132/G/SC/13.09.2016 privind reorganizarea Comisiei Judeţene privind Incluziunea Socială Alba;

În temeiul art. 26 alin.1  şi art. 27 alin. 1 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, emit prezentul

 

ORDIN:

 

            Art. 1. Se reorganizează la nivelul Instituţiei Prefectului – judeţul Alba, Comisia Judeţeană privind Incluziunea Socială Alba, în următoarea componenţă:

 

Preşedinte:

 • Mihaela Maria Albu – prefectul judeţului Alba

 

Membri:

 • Sorin Valerian Chirilă – director general, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba;
 • Maria Prisaca – şef serviciu, Casa Judeţeană de Pensii Alba;
 • Tudor Chidovăţ – şef serviciu, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba;
 • Irina Borza – consilier superior, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Alba;
 • Anton Butnaru – medic primar, Direcţia de Sănătate Publică Alba;
 • Daniela Petaca – inspector şcolar pentru problemele rromilor, Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba;
 • Corina Popoviciu – inspector şcolar pentru educaţie permanentă şi monitorizarea programelor privind accesul la educaţie, Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba;
 • Ioana Georgescu – inspector superior, Direcţia Regională de Statistică Alba;
 • Dan Dondera – consilier de probaţiune, Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Alba;
 • Daniel Ciulea – consilier, Instituţia Prefectului – judeţul Alba;
 • Ţimonea Mirela – consilier superior, Consiliul Judeţean Alba;
 • Carmen Geogean – agent principal de poliţie, Inspectoratul Judeţean de Poliţie al judeţului Alba;
 • Claudiu Duşa – coordonator, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere, Antidrog, Alba Iulia;
 • Ionela Hrineac – şef serviciu SPAS, Primăria municipiului Aiud;
 • Dorinda Barta – şef serviciu SPAS, Primăria municipiului Blaj;
 • Viorica Nedel Ştirb – şef serviciu SPAS, Primăria oraşului Cugir;
 • Ileana Lavinia Popa – şef serviciu SPAS, Primăria oraşului Ocna Mureş;
 • Ana Maria Turc – inspector, Primăria municipiului Alba Iulia;
 • Alina Aurora Fekete – consilier principal, Primăria municipiului Sebeş;
 • Lucia Pleşa – inspector, Primăria oraşului Cîmpeni;
 • Constantin Tică – expert, Agenţia Naţională pentru Romi – Regiunea Centru;
 • Nicolae Ignat – președinte, Asociaţia „Filantropia Ortodoxă” Alba Iulia;
 • Ana Nicoleta Buhoi – vicepreşedinte, Asociaţia „A.S. 2001 Alba Iulia”;
 • Ioan Marius Voj, preşedinte – Asociaţia Mentor în munca socială.

 

Art. 2. Secretariatul Comisiei Judeţene privind Incluziunea Socială este asigurat de către:         

 • Constantin Sura – consilier superior, Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale

Alba;

 • Alexandru Narița – consilier juridic asistent, Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii

Sociale Alba.

 

Art. 3. Comisia Judeţeană privind Incluziunea Socială Alba are, în principal, următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

 • elaborează şi aprobă planul judeţean din domeniul incluziunii sociale şi protecţiei sociale;
 • monitorizează realizarea obiectivelor prevăzute în planurile judeţene şi efectuează informări periodice cu privire la situaţia şi evoluţia stării sociale a judeţului;
 • prezintă periodic Comisiei Naţionale privind Incluziunea Socială informări asupra stadiului de realizare a priorităţilor asumate prin planul judeţean anual.

 

Art. 4. Ordinul Prefectului judeţului Alba nr. 246 din 29 iunie 2016, îşi încetează aplicabilitatea.

Art. 5. Prezentul ordin va fi comunicat prin grija Serviciului dezvoltare economică, conducerea serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene, situaţii de urgenţă persoanelor în cauză, Ministerului Afacerilor Interne și se va afişa pe site-ul Instituţiei Prefectului judeţul Alba.

 

Alba Iulia, 13 septembrie 2016

 

 

 

 

 

 

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux