H 255 din 2015 Modificare Regulament CJ de fond funciar

Hotararea CJFF 30 din 2015-Regulament de fond funciar

TEMEIUL LEGAL
LEGEA   Nr. 18 din 19 februarie 1991    Legea fondului funciar Republicată
Acest act normativ a fost modifificat ori completat prin:
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1998 
Legea nr. 54/1998, abrogată prin Legea nr. 247/2005 
Ordonanţa Guvernului nr. 90/1998 
Legea nr. 209/1998 
Legea nr. 218/1998 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 168/1999
Legea nr. 1/2000 
Ordonanţa Guvernului nr. 69/2000 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2001 
Legea nr. 545/2001 
Legea nr. 389/2002 
Legea nr. 400/2002 
LEGEA Nr. 247/2005 
Legea nr. 358/2005 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 209/2005 
Legea nr. 263/2006 
Legea nr. 341/2006 
Legea nr. 47/2007 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2007*, respinsă prin Legea nr. 35/2009 Legea nr. 340/2007 
Legea nr. 35/2009 
Legea nr. 67/2010 
Legea nr. 71/2010 
Legea nr. 158/2010 
Legea nr. 255/2010 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/2011 
Legea nr. 71/2011

Se reorganizează Comisia judeţeană Alba pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, urmând a avea următoarea componenţă:

 

Calitatea în cadrul Comisiei Componenţa conform art. 4 alin. 1 din Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 890/2005 Numele şi prenumele Funcţia în cadrul instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea

PREŞEDINTE

prefect

Dănuț-Emil HĂLĂLAI

Prefectul judeţului Alba

SECRETAR

subprefect

Monica POPESCU

Subprefect al judeţului Alba

MEMBRI

seful serviciului de contencios administrativ şi controlul legalităţii

Ovidiu Cazacu

Şef serviciu – Serviciul verificarea legalităţii actelor, juridic, contencios administrativ, urmărirea aplicării actelor normative şi alegeri

directorul oficiului judeţean de cadastru şi publicitate imobiliară

Dorinel Retegan

Director – Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba

directorul coordonator al direcţiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană

 Gheorghe Lazea Director coordonator – Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Alba

reprezentantul teritorial al Agenţiei Domeniilor Statului

Krisztian KOVATS

Agenţia Domeniilor Statului – Biroul judeţean de Rentă Viageră – Reprezentanţa Teritorială Alba

directorul sucursalei teritoriale a Administraţiei Naţionale “Îmbunătăţiri Funciare” – R.A.

Ispas Aurel Costica

Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare – Sucursala Teritorială Mureş-Olt mijlociu – Unitatea de Administrare Alba

reprezentant desemnat de consiliul judeţean

Angela RUSU

Consilier juridic – Consiliul judeţean Alba

inspectorul-şef al inspectoratului silvic teritorial sau împuternicitul acestuia

Istrate Stetco

Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Cluj Napoca

directorul direcţiei silvice din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva sau împuternicitul acestuia

Gheorghe Dan Boariu

Director – Regia Naţională a Pădurilor ROMSILVA – Direcţia Silvică Alba

reprezentant al unităţii de cercetare-dezvoltare, desemnat de către Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu-Şişeşti”

Liliana Lucia TOMOIAGA

Director – Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu Siseşti” Bucureşti – Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Blaj

 

H.G. nr. 890 din  4 august 2005
pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor
H.G. nr. 1120/2005,
H.G. nr. 1832/2005 
Legea nr. 71/2010);

 

PRINCIPALELE ATRIBUŢII
Conform prevederilor art. 6 din Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor aprobat prin H.G. nr. 890/2005 (astfel cum au fost modificate şi completate prin H.G. nr. 1120/2005,  H.G. nr. 1832/2005 şi Legea nr. 71/2010);

Comisia judeţeană are următoarele atribuţii principale:
a) organizează instruirea comisiilor comunale, orăşeneşti şi municipale şi asigură distribuirea legilor, a prezentului regulament, a hărţilor şi planurilor la zi, precum şi a altor materiale necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii acestora;
b) asigură îndrumarea şi controlul comisiilor comunale, orăşeneşti şi municipale prin desemnarea pe comune, oraşe şi municipii a membrilor din comisia judeţeană;
c) verifică legalitatea propunerilor înaintate de comisiile comunale, orăşeneşti şi municipale, în special existenţa actelor doveditoare, pertinenţa, verosimilitatea, autenticitatea şi concludenţa acestora;
d) soluţionează contestaţiile formulate împotriva măsurilor stabilite de comisiile locale;
e) validează sau invalidează propunerile comisiilor comunale, orăşeneşti sau municipale, împreună cu proiectele de delimitare şi parcelare;
f) emit titlurile de proprietate pentru cererile validate;
g) soluţionează cererile de reconstituire a dreptului de proprietate a comunelor, oraşelor şi municipiilor pentru terenurile forestiere;
h) analizează propunerile comisiilor locale de revocare a titlurilor de proprietate eliberate în condiţiile art. 27 alin. 22 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, verifică temeinicia acestor propuneri şi hotărăsc în consecinţă;
i) identifică terenurile atribuite ilegal şi sesizează prefectul, care va promova acţiuni în constatarea nulităţii absolute pentru cazurile prevăzute la art. III din Legea nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare;
j) analizează lunar evoluţia cauzelor în justiţie în care comisia judeţeană este parte şi decide asupra măsurilor ce trebuie luate;
k) atribuie şi dispun delimitarea în teren, completarea proceselor-verbale de punere în posesie a comunelor, oraşelor şi municipiilor pentru terenurile forestiere proprietate publică ce le revin;
l) preiau şi analizează cererile depuse în conformitate cu prevederile legii, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere în cazul persoanelor care solicită reconstituirea dreptului de proprietate privată pe raza teritorială a mai multor localităţi din judeţ; în aceste cazuri comisia judeţeană va îndeplini, în mod corespunzător, şi atribuţiile prevăzute la literele b), c), d) şi h) de mai sus;
m) exercită orice alte atribuţii ce le revin potrivit prevederilor legale şi prezentului regulament.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux