Temei legal:
Comisia de Dialog Social constituită la nivelul Instituţiei Prefectului Judeţul Alba îşi desfăşoară activitatea în condiţiile stabilite prin Legea nr. 62/2011 – Legea dialogului social.

Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba

 Capitolul I

 Organizarea, componenţa şi atribuţiile Comisiei de Dialog Social

a judeţului Alba

 Secţiunea I: Organizarea Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba

Art. 1 Comisia de Dialog Social constituită la nivelul Instituţiei Prefectului Judeţul Alba îşi desfăşoară activitatea în condiţiile stabilite prin Legea nr. 62/2011 – Legea dialogului social.

Secţiunea II: Componenţa Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba

 Art. 2 Din Comisia de Dialog Social a judeţului Alba fac parte:

 • Prefectul şi preşedintele consiliului judeţean;
 • reprezentanţi ai serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, numiţi prin ordin de către prefectul judeţului Alba, din care un reprezentant al Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba;
 • reprezentanţi ai patronatului, numiţi de confederaţiilor patronale reprezentative la nivel naţional;
 • reprezentanţi ai sindicatelor, numiţi de confederaţiilor sindicale reprezentative la nivel naţional;

Art. 3 În funcţie de tematica abordată, la şedinţele Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba, organizaţiile sindicale şi patronale pot fi asistate de experţi, care vor participa în baza unui mandat.

Art. 4 La propunerea preşedintelui Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba, plenul comisiei poate aproba participarea unor invitaţi cu statut nepermanent. În cazul dezbaterii care necesită participarea reprezentanţilor altor instituţii publice şi a altor parteneri, preşedintele are obligaţia de a-i invita la şedinţele comisiei.

 Secţiunea III: Atribuţiile Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba

Art. 5 Activitatea Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba are caracter consultativ şi vizează, în special, următoarele:

 1. asigurarea unor relaţii de parteneriat social între administraţie, patronat, sindicate, care să permită o informare reciprocă permanentă asupra problemelor care sunt de domeniul de interes al administraţiei sau al partenerilor sociali, în vederea asigurării unui climat de pace şi stabilitate socială;
 2. consultarea obligatorie a partenerilor sociali asupra iniţiativelor legislative sau de altă natură, cu caracter economico-social;
 3. alte probleme din sfera de activitate a administraţiei asupra cărora partenerii sociali convin să discute.

  Capitolul II

Conducerea, secretariatul şi funcţionarea Comisiei de Dialog Social

 a judeţului Alba

 Secţiunea IV: Conducerea Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba

Art. 6 În baza principiului copreşedinţiei, preşedinţia Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba este asigurată de către Prefectul judeţului Alba şi Preşedintele Consiliului Judeţean Alba.

Art. 7 În lipsa prefectului sau a preşedintelui consiliului judeţean, conducerea şedinţelor Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba este asigurată de către subprefect sau de către vicepreşedintele consiliul judeţean desemnat de către preşedinte.

Art. 8 Preşedintele comisiei poate convoca o şedinţă extraordinară a Comisiei de Dialog a judeţului Alba pentru dezbaterea unor probleme cu caracter urgent sau la cererea motivată a unor parteneri sociali.

Art. 9 Preşedintele Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba va pune la dispoziţia partenerilor sociali informaţiile disponibile necesare elaborării unui punct de vedere argumentat.

Secţiunea V: Secretariatul Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba

             Art. 10 Secretariatul Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba este asigurat de Serviciul dezvoltare economică, conducerea serviciilor publice deconcentrate, integrare europeană şi situaţii de urgenţă din cadrul Instituţiei Prefectului judeţul Alba, printr-un consilier desemnat prin ordin de către prefect şi de reprezentantul Consiliului Judeţean Alba desemnat de către Preşedintele Consiliului Judeţean Alba.

Art. 11 Secretariatul Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba are următoarele atribuţii:

 1. convocarea membrilor comisiei la şedinţele acesteia;
 2. întocmirea şi comunicarea ordinii de zi;
 3. difuzarea documentelor de lucru pentru şedinţele comisiei;
 4. redactarea minutei pentru fiecare şedinţă şi difuzarea acesteia partenerilor sociali în şedinţa următoare spre aprobare;
 5. transmiterea minutei către secretarul de stat responsabil pentru dialog social din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale;
 6. raportarea lunară, pe suport de hârtie şi în format electronic, a activităţii Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba către secretarul de stat responsabil cu dialogul social din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, potrivit machetei prevăzute în Anexa 2 a Legii nr. 62/2011 – Legea dialogului social;

Secţiunea VI: Funcţionarea Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba

 Art. 12 Comisia de Dialog Social a judeţului Alba se întruneşte ori de câte ori este necesar, dar cel puţin o dată pe lună, în baza unei convocări făcute de preşedintele comisiei. Convocarea comisiei se face în scris, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înaintea datei de desfăşurare, prin comunicarea ordinii de zi şi a documentelor de lucru (pe e-mail, fax). Ordinea de zi poate fi completată cu alte puncte, cu aprobarea plenului comisiei.

Art. 13 De regulă, şedinţele Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba au loc în ultima săptămână din lună, în ziua de miercuri, ora 10.

Art. 14 Materialele care fac obiectul ordinii de zi a şedinţei Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba vor fi predate secretariatului comisiei pe suport de hârtie şi/sau în format electronic, cu cel puţin 4 zile înainte de data desfăşurării comisiei, într-o formă care să ofere maximum de informaţii utile.

Art. 15 Şedinţa Comisiei de Dialog Social a judeţului Alba nu necesită întrunirea unui anumit cvorum, prezenţa partenerilor sociali fiind voluntară, procedura de convocare fiind respectată dacă a fost făcută în termen legal.

Art. 16 Punctele de vedere adoptate la şedinţe se consideră acceptate de către partenerii sociali ai căror reprezentanţi nu au fost prezenţi la şedinţele de comisie la care au fost invitaţi să participe. La propunerile formulate în scris de partenerii sociali, iniţiatorul actului normativ sau al altor proiecte are obligaţia de a da un răspuns motivat, în termen de 5 zile de la data şedinţei comisiei.

Art. 17 După fiecare şedinţă a comisiei de dialog social secretariatul acesteia întocmeşte o minută, care este difuzată partenerilor sociali în şedinţa următoare, spre aprobare. Minuta respectivă este transmisă şi secretarului de stat responsabil pentru dialog social din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

Art. 18 Preşedintele comisiei de dialog social va pune la dispoziţia partenerilor sociali informaţiile disponibile necesare elaborării unui punct de vedere argumentat.

Art. 19 Punctele de vedere ale partenerilor sociali cu privire la acte normative supuse dezbaterii în Comisia de Dialog Social a judeţului Alba vor fi înaintate secretariatului comisiei în formă scrisă, după modelul: „Text iniţial” – „Propunere de modificare” – „Motivare”.

Art. 20 Pentru dezbaterea unor probleme cu caracter specific se pot constitui colective de lucru, cu participarea reprezentanţilor desemnaţi nominal de partenerii sociali, membri ai comisiei cu mandat determinat.

Capitolul III

Dispoziţii finale

Art. 21 Prezentul regulament intră în vigoare la data adoptării lui de către Comisia de Dialog Social de pe lângă Instituţia Prefectului judeţul Alba.

Alba Iulia, 17 martie 2014

 

COMPONENȚA COMISIEI

 

 

Preşedinte:

 • Dănuț – Emil Hălălai, prefectul judeţului Alba;
 • Ion Dumitrel, preşedintele Consiliului Judeţean Alba;

 

Membri:

 • Monica Popescu, subprefectul județului Alba;
 • Nelu Fleşer, şef serviciu – Instituţia Prefectului judeţul Alba;
 • Mirela Ţimonea, consilier principal – Consiliul Judeţean Alba;
 • Dorel Fiţ, inspector şef – Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba;
 • Flaviu Mircea Cozuc, director executiv – Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Alba;
 • Lazăr Sorin, director executiv adjunct- Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba;
 • Alexandru Retegan, director executiv – Casa Judeţeană de Pensii Alba;
 • Maria Iacob, şef administraţie, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba;
 • Silvia Puie, preşedinte, Casa de Asigurări de Sănătate Alba;
 • Marcela Dărămuş, inspector şcolar general, Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba;
 • Ion Radu Moldovan – titular, Confederaţia Naţională a Patronatului Român „C.N.P.R.”
 • Voicu Vușcan – supleant, Confederaţia Naţională a Patronatului Român „C.N.P.R.”
 • Valeriu Stânea – titular, Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România „C.N.I.P.M.M.R.”
 • Victor Mateş – supleant, Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România „C.N.I.P.M.M.R.”
 • Elena Lucreţia Barbu – titular, Uniunea Generală a Industriaşilor din România „U.G.I.R.”
 • Aurel Zisu- supleant, Uniunea Generală a Industriaşilor din România „U.G.I.R.”
 • Nedelcu Marian Călin, titular, Patronatul Naţional Român
 • Stelian Nicola, titular, Confederaţia Patronală Concordia
 • Valentin Oprea, titular, Confederația Patronală din Industrie, Agricultură, Construcții și Servicii din România
 • Cristina Costea, titular, Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România Frăţia „CNSLR – Frăţia”
 • Adriana Cristea, supleant, Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România Frăţia „CNSLR – Frăţia”
 • Ioan Petruţ, titular, Confederaţia naţională sindicală CARTEL ALFA
 • Ioan Neagu, supleant, Confederaţia naţională sindicală CARTEL ALFA
 • Barb Valentin, titular, Confederaţia Sindicatelor Democratice din România – C.S.D.R.
 • Bogdan Rodica, supleant, Confederaţia Sindicatelor Democratice din România – C.S.D.R.
 • Albu Cristian, titular, Confederaţia Sindicală Naţională Meridian
 • Gârjoabă Constantin, supleant, Confederaţia Sindicală Naţională Meridian
 • Precup Mihai, titular, Blocul Naţional Sindical „B.N.S.”
 • Herlea Crăciun, supleant, Blocul Naţional Sindical „B.N.S.”

 

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux