Temeiul legal: art.22 din Legea nr.340/2004 republicată, privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată,  şi prevederile art. 12 din H.G. nr.460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr.340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului

  HOTARARI 2015 

  HOTARARI 2016

  HOTARARI 201

                                                            REGULAMENT

                    de funcţionare a Colegiului Prefectural al judeţului Alba

 

                                                Capitolul I  Dispoziţii Generale

 

Art. 1 Colegiul prefectural este organul consultativ al prefectului în realizarea atribuţiilor de conducere a serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale organizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale.
Art. 2 Colegiul prefectural funcţionează în temeiul prevederilor art. 25ˆ1 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 3 În cadrul şedinţelor de lucru, membrii colegiului prefectural raportează şi analizează stadiul implementării, programelor, politicilor, strategiilor şi planurile de acţiune de la nivelul judeţului sau al localităţilor acestuia, nevoile şi dificultăţile cu care se confruntă serviciile publice deconcentrate, propun$nd măsuri în vederea îmbunătăţirii activităţii.
Art. 4 Orice modificare intervenită prin dispoziţiile legale, în organizarea serviciilor publice deconcentrate în judeţ, conduce la modificarea  corespunzătoare a Colegiului prefectural.

                                                            Capitol II  Atribuţii

Atr. 5 Colegiul prefectural are următoarele atribuţii principale:
a) analizează activitatea serviciilor publice deconcentrate şi propune măsuri în vederea îmbunătăţirii acesteia;
b) stabileşte domeniile şi sectoarele în care este necesară sau se poate realiza cu eficienţă acţiunea coordonată a mai multor servicii publice deconcentrate;
c) stabileşte măsurile necesare implementării programelor, politicilor, strategiilor şi planurilor de acţiune adoptate la nivel naţional;
d) organizează acţiunile comune ale mai multor servicii publice deconcentrate în vederea soluţionării unor situaţii deosebite;
e) analizează măsurile necesare în vederea realizării unui sistem comun de management al informaţiei, al resurselor materiale, financiare ori umane;
f) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege, precum şi sarcini date de ministere sau de celelalte organe ale administraţiei publice centrale în subordinea Guvernului ori de către prefect.

                                                Capitol III  Desfăşurarea lucrărilor

            Art. 6
(1) Colegiul prefectural se convoacă de către prefect cel puţin o dată pe lună şi oric$nd se consideră că este necesar.
(2) Colegiul prefectural se întruneşte de regulă la sala Mihai Viteazu din sediul Instituţiei Prefectului – Judeţului Alba, la ora 10, în fiecare zi de miercuri din a treia săptămână a lunii.
(3) În lipsa prefectului, şedinţele Colegiului prefectural sunt prezidate de către subprefectul care realizează conducerea serviciilor publice deconcentrate.
Art. 7
(1)Secretariatul Colegiului prefectural este asigurat de către Serviciul Dezvoltare Economică, Conducerea Serviciilor Publice Deconcentrate, Afaceri Europene, Situaţii de Urgenţă din cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba.
(2) Secretariatul Colegiului prefectural are ca atribuţii redactarea ordinii de zi, luarea măsurilor pentru aducerea la cunoştinţă a convocării şedinţelor, primirea rapoartelor, a informărilor, a sintezelor şi a celorlalte materiale necesare desfăşurării şedinţelor, solicitate de la membrii colegiului prefectural, întocmirea proceselor-verbale şi a sintezelor şedinţelor, arhivarea şi multiplicarea materialelor, precum şi asigurarea legăturii cu membrii colegiului prefectural.
Art. 8 

(1) Convocarea şedinţelor se face prin ordin al prefectului care va conţine data, ora, locul unde se desfăşoară şedinţa, ordinea de zi şi lista participanţilor.

(2) Ordinul de convocare se aduce la cunoştinţa partcipanţilor cu 3 zile înaintea şedinţei.
(3) Membrii Colegiului prefectural, precum şi celelalte persoane a căror prezenţă la şedinţe este considerată necesară sunt convocate de către prefect, individual şi în scris.
Art. 9 În mod excepţional, la propunerea unor membri ai Colegiului prefectural se pot introduce pe ordinea de zi probleme apărute ulterior convocării, cu acordul membrilor Colegiului prefectural.
Art. 10 La lucrările Colegiului prefectural pot participa ca invitaţi şi alte persoane a căror prezenţă este considerată necesară.
Art. 11 Participarea membrilor Colegiului prefectural, precum şi a persoanelor interesate, la reuniunile acestuia este obligatorie.

                                    Capitolul IV  Actele Colegiului Prefectural

            Art. 12
(1) În exercitarea atribuţiilor care îi revin Colegiul prefectural adoptă hotărâri.
(2) Hotărârile se adoptă prin vot deschis şi cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi.
(3) În caz de paritate de voturi, votul prefectului decide.
(4) Hotărârile adoptate în cadrul Colegiului Prefectural sunt înregistrate într-un registru anual de evidenţă.
Art. 13 Hotărârile se semnează de către prefect sau în lipsa acestuia de către subprefect şi sunt obligatorii pentru serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale organizate în judeţ.
Art. 14 Hotărârile Colegiului prefectural se aduc la cunoştinţă de către secretariatul acestuia.
Art. 15 Hotărârile de interes public general se aduc la cunoştinţă prin orice mijloace de publicitate.
Art. 16 Urmărirea aplicării hotărârilor revine Direcţiei Dezvoltare Economică, Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate, Integrare Europeană şi Cooperare Internaţională din cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţului Alba care va prezenta prefectului informări privind stadiul şi modul de îndeplinire, precum şi responsabilităţile pentru neîndeplinirea acestora.
Art. 17 Lucrările comisiei se înregistrează pe suport magnetic, sau se consemnează într-un proces verbal semnat de prefect sau de subprefectul care a condus şedinţa Colegiului prefectural.

Capitolul V  Drepturile şi obligaţiile membrilor

Art. 18 Membrii Colegiului prefectural au următoarele drepturi:
a) dreptul de a formula propuneri, amendamente sau întâmpinări;
b) dreptul de vot pentru sau împotriva adoptării hotărârilor Colegiului prefectural;
c) dreptul de a solicita consemnarea punctului de vedere personal;
d) alte drepturi conferite de hotărârile Colegiului Prefectural;
Art. 19 Membrii Colegiului prefectural au următoarele obligaţii:
a) să participe personal la toate şedinţele şi lucrările Colegiului prefectural, cu excepţia cazurilor temeinic motivate;
b) membrul Colegiului prefectural aflat în dificultatea de a nu participa la şedinţele Colegiului prefectural trebuie să comunice numele înlocuitorului său de drept;
c) să prezinte în temeiul stabilit materialele necesare desfăşurării lucrărilor Colegiului prefectural;
d) să acţioneze pentru îndeplinirea întocmai şi la termen a obligaţiilor ce revin din hotărârile Colegiului prefectural, instituţiei pe care o reprezintă.

                                                  Capitolul VI  Dispoziţii finale

Art. 20 Prezentul regulament a fost elaborat în conformitate cu regulamentul-cadru prevăzut în Anexa nr.3 a HGR nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului.
Art. 21 Regulamentul de funcţionare a Colegiului prefectural este anexă la Ordinul nr. 185/2006 al Prefectului judeţului Alba privind constituirea Colegiului prefectural a judeţului Alba.

COMPONENȚA COMISIEI:

 Se actualizează Colegiul Prefectural al judeţului Alba în următoarea componenţă:

 • Dănuț-Emil Hălălai, prefectul județului Alba
 • Monica Popescu, subprefectul județului Alba
 • Gheorghe Lazea, director executiv, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Alba
 • Tătucu Ioan, director executiv, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Alba
 • Stânea Florina, director executiv interimar, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Alba
 • Matei Drîmbarean, director executiv, Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Alba
 • Emil Nistor, comisar şef, Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Alba
 • Marcela Dărămuș inspector şcolar general, Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba
 • Levente Deák Székely Szilárd, director executiv, Casa Corpului Didactic Alba
 • Popescu Marioara, director executiv, Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba
 • Dumitru-Alexandru Sinea, director executiv, Direcţia de Sănătate Publică Alba
 • Andrea Katona, director executiv, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba
 • Dorel Fiţ, inspector şef, Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba
 • Denisa Tulhină, director executiv, Biroul Vamal de Interior Alba
 • Maria Iacob, director executiv, Administrația Județeană a Finanţelor Publice Alba
 • Maria Pereş, director executiv, Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Alba
 • Alexandru Retegan, director executiv, Casa Judeţeană de Pensii Alba
 • Rus Alexandra, director executiv adjunct, Organismul Intermediar Regional Centru POS- DRU
 • Oprișa Cornel, inspector şef, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Unirea”
 • Zdrânc Dorin comisar șef, Comisariatul Judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu
 • Traian Matiș, director executiv, Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba
 • Mihai Rus, comisar-șef de poliție, desemnat inspector șef al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Alba
 • Ciulea Cosmin, comisar șef, șef serviciu, Serviciul de Informații și Protecție Internă Alba
 • Gheorghe Berghian, director executiv, Casa de Cultură a Studenţilor Alba Iulia
 • Felicia Hondola, director executiv, Centrul Judeţean de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură Alba
 • Bara Vasile, director executiv, Oficiul Judeţean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Alba
 • Mihai Florea, director executiv, Oficiul Judeţean de Studii Pedologice şi Agrochimice Alba
 • Giurea Marius Claudiu, împuternicit inspector sef, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Alba
 • Cozuc Flaviu, director executiv, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Alba
 • David Ciprian Alin, director executiv, Direcţia Regională de Statistică Alba
 • Călin Corodea, inspector coordonator judeţean, Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier – Inspectoratul Judeţean de Control Alba
 • Ioan Macarie, şef serviciu, Serviciul Judeţean de Metrologie Legală Alba
 • Dan Boariu, director, Direcţia Silvică Alba
 • Puie Silvia, preşedinte-director general, Casa de Asigurări de Sănătate Alba
 • Martoma Sorin, şef agenţie, Autoritatea Rutieră Română – Agenţia Alba
 • Adrian Moian, șef serviciu, Garda Forestieră Județeană Alba
 • Ispas Aurel Costică, director, ANIF – Filiala teritorială

         

ORDINUL NR. 399

 

           Prefectul judeţului Alba;

           Văzând H.G. nr.691/28.09.2016 publicat în Monitorul Oficial nr.762 din 29 septembrie 2019 privind exercitarea cu caracter temporar prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Alba de către domnul Zinca Marius;

            Văzând Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. II/9478 din 03.10.2016 prin care se numește în funcția de inspector șef al Inspectoratului de Poliție al județului Alba, pe o perioadă de șase luni, domnul comisar șef de poliție Dunca Cristian Ioan;

           Ținând cont de prevederile art. 3, alin. 2 din H.G. nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, cu modificările și completările ulterioare;

             Având în vedere prevederile art.22 din Legea nr.340/2004 republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind prefectul şi instituţia prefectului şi prevederile art. 12 din H.G. nr.460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr.340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, precum și Referatul nr. 57/2016;

        În temeiul art. 26 alin.1 şi art. 27 alin.1 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emit prezentul:

 

                                                                ORDIN

 Art. 1. Se modifică art.1 al Ordinului Prefectului județului Alba nr. 368/23.09.2016 privind actualizarea Colegiului Prefectural al județului Alba în sensul completării comisiei după cum urmează:

 1. Se numește în funcția de membru al Colegiului Prefectural domnul Marius Zinca, subprefectul județului Alba;
 2. Se eliberează din funcția de membru în Colegiul Prefectural domnul Rus Mihai, comisar-șef de poliţie, și se numește în locul acestuia domnul Dunca Cristian Ioan, comisar-șef de poliție, desemnat inspector șef al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Alba.

          Art. 2. Prezentul ordin va fi comunicat prin grija Serviciului dezvoltare economică, conducerea serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene şi situaţii de urgenţă Ministerului Afacerilor Interne, membrilor Colegiului Prefectural și se va afişa pe site-ul Instituţiei Prefectului.

                                                                                                       Alba lulia, 03.10.2016

ORDIN NR. 368

                   Prefectul judeţului Alba;

                   Având în vedere prevederile art.22 din Legea nr.340/2004 republicată, privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată,  şi prevederile art. 12 din H.G. nr.460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr.340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, modificările intervenite în conducerile serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte autorităţi ale administraţiei publice centrale organizate în judeţ precum și Referatul nr. 53/12564/2016;

                   În temeiul  art. 26 alin. 1 şi art.27 alin. 1  din Legea nr. 340/2004  privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată în anul 2008  emit prezentul

 

O R D I N

Art. 1. Se actualizează Colegiul Prefectural al judeţului Alba în următoarea componenţă:

 • d-na. Mihaela Maria Albu, prefectul județului Alba
 • Mircea Rusu, director executiv, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Alba
 • Tătucu Ioan, director executiv, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Alba
 • d-na. Stânea Florina, director executiv interimar, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Alba
 • Matei Drîmbarean, director executiv, Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Alba
 • Emil Nistor, comisar şef, Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Alba
 • d-na. Marcela Dărămuș, inspector şcolar general, Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba
 • Levente Deák Székely Szilárd, director executiv, Casa Corpului Didactic Alba
 • dl. Pienar Iosif Nicolae, director executiv, Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba
 • Dumitru-Alexandru Sinea, director executiv, Direcţia de Sănătate Publică Alba
 • d-na. Andrea Katona, director executiv, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba
 • Dorel Fiţ, inspector şef, Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba
 • d-na. Denisa Tulhină, director executiv, Biroul Vamal de Interior Alba
 • d-na. Maria Iacob, director executiv, Administrația Județeană a Finanţelor Publice Alba
 • d-na. Maria Pereş, director executiv, Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Alba
 • Alexandru Retegan, director executiv, Casa Judeţeană de Pensii Alba
 • d-na. Rus Alexandra, director executiv adjunct, Organismul Intermediar Regional Centru POS- DRU
 • Sofica Dorel, inspector şef, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Unirea”
 • dl Ioan Florea , director executiv, Oficiul Judeţean de Poştă Alba
 • ing. Dănuţ-Emil Hălălai, prim comisar, Comisariatul Judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu
 • Traian Matiș, director executiv, Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba
 • Rus Mihai, comisar șef de poliţie, desemnat inspector şef al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Alba
 • Ciulea Cosmin, comisar șef, șef serviciu, Serviciul de Informații și Protecție Internă Alba
 • Gheorghe Berghian, director executiv, Casa de Cultură a Studenţilor Alba Iulia
 • d-na. Felicia Hondola, director executiv, Centrul Judeţean de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură Alba
 • Bara Vasile, director executiv, Oficiul Judeţean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Alba
 • Mihai Florea, director executiv, Oficiul Judeţean de Studii Pedologice şi Agrochimice Alba
 • Felician Itu, împuternicit inspector sef, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Alba
 • dl. Cozuc Flaviu, director executiv, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Alba
 • David Ciprian Alin, director executiv, Direcţia Regională de Statistică Alba
 • Clepan Dimitrie Horațiu, inspector șef, Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier Alba
 • Ioan Macarie, şef serviciu, Serviciul Judeţean de Metrologie Legală Alba
 • Dan Boariu, director, Direcţia Silvică Alba
 • d-na. Puie Silvia, preşedinte-director general, Casa de Asigurări de Sănătate Alba
 • Martoma Sorin, şef agenţie, Autoritatea Rutieră Română – Agenţia Alba
 • dl. Moian Adrian, șef serviciu, Garda Forestieră Județeană Alba
 • Ispas Aurel Costică, director, ANIF – Filiala teritorială

            Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul nr. 170/2016 și 255/2016 al Prefectului Judeţului Alba îşi încetează aplicabilitatea.

                        Art. 3. Prezentul ordin va fi comunicat prin grija Serviciului dezvoltare economică, conducerea serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene şi situaţii de urgenţă Ministerului Afacerilor Interne, membrilor Colegiului Prefectural și se va afişa pe site-ul Instituţiei Prefectului.

                                                                                                Alba Iulia,  23 septembrie 2016

 

   

 

 

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux