TEMEI LEGAL:- OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului;
– Ordinului nr.135/2010 al Ministerului Mediului şi Pădurilor privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private;
– HGR nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului

 

 

ORDIN NR. 359

Prefectul judeţului Alba, Dănuţ-Emil Hălălai;

Văzând:

 • Decizia nr. 815/28.07.2017 a domnului Viorel Toma, preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului privind încetarea exercitării cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de director executiv al Agenţiei Judeţene pentru Protecţia Mediului Alba de către doamna Mărioara Popescu, începând cu 01.08.2017;
 • Decizia nr. 816/28.07.2017 a domnului Viorel Toma, preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului privind detaşarea domnului Paul Toderică, director executiv al Agenţiei Judeţene pentru Protecţia Mediului Bacău, la Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului Alba, în funcţia vacantă de director executiv, începând cu data de 01.08.2017 şi până la data de 31.12.2017;

Având în vedere prevederile:

 • Art. 3 alin (1) şi art. 25 ale Legii 340/2004*** Republicată privind prefectul şi instituţia prefectului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 2 alin (2) al Hotărârii Guvernului României nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârii Guvernului României nr.1005/2012 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârii Guvernului României nr.445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârii Guvernului României nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale;
 • Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase;
 • Ordinului Ministerului Mediului şi Pădurilor nr.135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinului Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a Comisiei de Analiză Tehnică la nivel teritorial, aprobat prin Decizia nr. 139/15.03.2012 a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului;
 • Hotărârii Guvernului României nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Referatului nr. 115/21.08.2017.

În temeiul art. 26 din Legea nr. 340/2004***Republicată privind prefectul şi instituţia prefectului, cu modificările şi completările ulterioare, emit prezentul

 

                                                                                              O R D I N

           Art.1 Se actualizează Comisia de Analiză Tehnică ca organism consultativ pentru emiterea tuturor actelor de reglementare privind protecţia mediului la nivelul judeţului Alba, în următoarea componenţă:

Preşedinte:   – Paul Toderică, director executiv, Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba;

Secretar:      – Bărbat Doina, şef serviciu Autorizare şi controlul Conformării, Agenţia pentru   Protecţia Mediului Alba;

Membri:        – Hărmănaş Mihaela, consilier, Consiliul Judeţean Alba;

– Burjan Aneta, consilier, Consiliul Judeţean Alba;

– Zdrânc Pompei Dorin, comisar şef, Serviciul Comisariatul judeţean Alba al   Gărzii Naţionale de Mediu;

– Văcaru Ileana, medic primar igienă, Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Alba;

– Alexa Liana, şef birou, Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba;

– Brustur Lucia, şef birou, Direcţia Apelor Mureş Tg. Mureş;

– Florea Vasile, inginer silvic, Direcţia Silvică Alba;

– Spineanu Nicolae, consilier, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Alba;

– Maxim Mariana Irina, şef serviciu cadastru, Oficiul de Cadastru şi Publicitate  Imobiliară  Alba;                                                            – Iosif Romulus, consilier, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa   Alimentelor Alba;

– lt. Şoşa Diana, ofiţer specialist, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Unirea” al judeţului Alba;

– Negrea Daniel, inspector şef adjunct, Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba;

– Drîmbărean Matei, director executiv, Direcţia judeţeană pentru Cultură Alba;

– Florea Mihai-Septimiu, director, Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Alba.

Art.2 Comisia de Analiză Tehnică se convoacă de către preşedinte, prin scrisoare adresată conducătorului autorităţilor implicate, cu cel puţin 2 zile înaintea şedinţei de lucru, menţionând locul, data şi ora desfăşurării acesteia, precum şi lista solicitărilor care vor fi supuse analizei şi etapa procedurală în care sunt acestea, inclusiv locul unde pot fi consultate documentaţiile.

Art.3 La şedinţele Comisiei de Analiză Tehnică, preşedintele comisiei poate decide după caz, participarea reprezentanţilor primăriilor din unităţile administrativ-teritoriale unde se află amplasat proiectul analizat şi a reprezentanţilor structurilor responsabile cu furnizarea de utilităţi şi servicii publice.

Art.4 Preşedintele Comisiei de Analiză Tehnică va solicita prin scrisoare adresată Instituţiei Prefectului judeţul Alba, reactualizarea componenţei comisiei, ori de câte ori este cazul.

Art.5 Secretarul Comisiei de Analiză Tehnică coordonează desfăşurarea activităţilor de secretariat, pregăteşte şi transmite documentele ce urmează să fie analizate în sedinţă fiecărui membru al comisiei.

Art. 6 În situaţia în care unul dintre membrii nominalizaţi la art. 1 nu poate participa la şedinţa Comisiei de Analiză Tehnică, instituţia publică/serviciul public deconcentrat va comunica, în scris, Agenţiei pentru Protecţia Mediului Alba persoana desemnată ca înlocuitor al titularului.

Art.7 Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba conduce procedura de eliberare a actelor de reglementare şi este responsabilă pentru respectarea etapelor procedurale privind eliberarea acestora şi pentru luarea deciziei finale.

Art.8 Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba va informa lunar, până la data de 5 ale lunii pentru luna anterioară, Instituţia Prefectului judeţul Alba asupra activităţii Comisiei de Analiză Tehnică, atât în format letric, cât şi în format electronic la adresa de e-mail: prefectura@prefecturaalba.ro.

Art.9 Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin şi-l va face cunoscut membrilor Comisiei de Analiză Tehnică.

Art.10 Ordinul Prefectului judeţului Alba nr. 150 emis la data de 12.04.2017 privind reactualizarea Comisiei de Analiză Tehnică la nivel judeţean îşi încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art.11 Serviciul “Dezvoltare Economică, Conducerea Serviciilor Publice Deconcentrate, Afaceri Europene, Situaţii de Urgenţă” va comunica prezentul ordin Ministerului Afacerilor Interne, Agenţiei pentru Protecţia Mediului Alba şi-l va publica pe site-ul Instituţiei Prefectului-judeţul Alba.

Alba Iulia, 23 august 2017

 

PREFECT,

Dănuţ-Emil Hălălai

 

 

 

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux