Anunț concursuri organizate de Instituția Prefectului-Județul Alba

Instituția Prefectului – Județul Alba organizează, în data de 22 februarie 2018 (proba scrisă), concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal în cadrul Serviciului verificarea legalității actelor, contencios administrativ, urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu, alegeri, respectiv de consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Serviciului financiar-contabilitate, resurse umane, relații publice, administrativ

Informații privind condițiile de participare, desfășurare al concursului, bibliografia și atribuțiile funcțiilor publice sunt detaliate în: Anunt CONCURSURI

Anunț concurs organizat de Direcția Generală de Pașapoarte

Direcția Generală de Pașapoarte organizează concurs, în condițiile Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului și Ordinului ministrului afacerilor interne nr.140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., în vederea ocupării, prin încadrare directă, a unor posturi vacante.

Posturile vacante condițiile de participare, graficul de desfășurare al concursului, precum și bibliografia și tematica sunt detaliate în:  Anunt concurs

 

Anunț concurs promovare funcționari publiici

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba, cu sediul în Alba Iulia, P-ţa. I.C.Brătianu nr.1, jud.Alba, organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior pentru următoarele funcţii publice de execuţie:

o funcţie publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Serviciului financiar-contabilitate, resurse umane, relații publice, administrativ;

– o funcţii publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Serviciului dezvoltare economică, conducerea serviciilor publice deconcentrate, afaceri europene, situații de urgență.

Condiţii de participare:

 • cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 • să fi obţinut cel puţin calificativul “bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

Data de organizare a probei scrise este 6 noiembrie 2017, ora 10, la sediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba, Alba Iulia, P-ţa I.I.C. Brătianu nr.1. Dosarul va putea fi depus până în data de 25.10.2017 şi va conţine următoarele acte:

–  copie după carnetul de muncă sau adeverinţă;

–  copii după rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;

–  formularul de înscriere;

 

Bibliografia de concurs pentru funcţia publică de inspector, clasa I, grad profesional principal;

 1. Constituția României;
 2. Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului Romaniei și a ministerelor, cu modificarile și completările ulterioare;
 3. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr.340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. H.G. nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. O.G. nr. 27/2007 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată, cu modificările și completările ulterioare, prin Legea nr. 233/2002;
 8. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

 

                                          

Bibliografia de concurs pentru funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional principal:

 1. Constituția României;
 2. Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului Romaniei și a ministerelor, cu modificarile și completările ulterioare;
 3. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr.340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. G. nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. G. nr.499/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetelor Consultative de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice în cadrul prefecturilor cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Legea nr.62/2011 – Legea dialogului social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. G. nr. 27/2007 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată, cu modificările și completările ulterioare, prin Legea nr. 233/2002;
 10. Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;
 11. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANUNȚ IMPORTANT

Instituția Prefectului – Județul Alba vă informează că, în prezent, datorită unor erori la programarea pentru examinarea teoretică a candidaților în vederea obținerii permisului de conducere ( înregistrări multiple ale aceleiași persoane) procesul de înregistrare online a candidaților este suspendat temporar, în vederea îmbunătățirii programului informatic.

Toate programările ulterioare datei de 01.11.2017 se anulează. Pentru luna octombrie 2017 programările rămân valabile, cu excepția celor multiple pe același CNP, caz în care rămâne valabilă doar prima programare.

Precizăm că programările online se reiau începând cu data de 25.09.2017.

SISTEMUL DE SOLUȚIONARE A PROBLEMELOR SISOP – proiect cu finanțare europeană la nivelul MAI

În cazul în care drepturile conferite cetățenilor și entităților private de către legislația UE sunt încălcate de către autoritățile publice ale unui stat membru, aceștia trebuie să aibă la dispoziție instrumente rapide și eficiente pentru redresarea problemelor, instrumente care să funcționeze în afara procedurilor contencioase.

Astfel, Sistemul de Soluționare a Problemelor (SISOP) vine cu o soluție care permite satisfacerea acestei nevoi la nivel local, asigurând soluționarea informală a problemelor cauzate de încălcarea de către autoritățile administrației publice locale a legislației UE.  SISOP asigură mecanismul de interacțiune între MAI, Instituțiile Prefectului, cetățeni, companii și asociații, în scopul îmbunătățirii controlului de legalitate exercitat de către prefecți asupra actelor normative adoptate/emise de către autoritățile administrației publice locale, în vederea soluționării din timp a problemelor generate de punerea în aplicare, necorespunzătoare sau de nerespectarea acquis-ului UE, de către acestea.

SISOP funcționează pe sistemul unei rețele de puncte de contact, în care punctul de contact național SISOP este situat la nivelul DGAESRI (PCN SISOP) din cadrul MAI, iar în fiecare Instituție a Prefectului există un punct de contact județean SISOP (PCJ SISOP). Rețeaua de puncte de contact comunică prin intermediul unei aplicații software web SISOP, care se accesează prin logarea cu numele de utilizator ți parola aferentă (alocate fiecărui utilizator/supervizor) la următorul link: http://sisop.mai.gov.ro/sisop. Aplicația conține o bază de date online unde sunt înregistrate informații referitoare la sesizările cetățenilor, companiilor, asociațiilor, ONG-urilor etc./auto-sesizările instituțiilor prefectului cu privire la cazurile de încălcare a acquis-ul UE de către autoritățile publice locale și modalitatea de soluționare a acestora.

Pentru ca un caz să poată fi analizat ăn cadrul SISOP, trebuie întrunite condiții cumulative:

 1. acesta să se refere la o problemă cauzată de încălcarea legislației UE;
 2. entitatea care a încălcat legislația UE să fie o autoritate a administrației publice locale, printr-un act administrativ emis/adoptat;
 3. să nu existe deja o acțiune în justiție prin care Solicitantul să fie solicitat anularea, în tot sau în parte, a respectivului act administrativ.

Modalitățile prin care cetățenii, companiile, asociațiile, ONG-urile etc. pot înainta o sesizare spre soluționare în cadrul SISOP sunt următoarele:

 • Petentul depune sesizarea online, prin accesarea aplicației software SISOP, accesibilă la următorul link http://sisop.mai.gov.ro/sisop , secțiunea sesizare.
 • Petentul depune sesizarea sa direct la sediul prefecturii sau la sediul MAI.
 • Petentul poate transmite sesizarea prin poștă/fax/e-mail către instituția prefectului sau MAI.

Modalitatea de lucru în rețeaua SISOP a fost stabilită în conformitate cu prevederile Ghidului de procedură SISOP.

Program special la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Alba, pentru beneficiarii programului ” Rabla”

 

Programele de stimulare a înnoirii Parcului auto național – “Rabla Clasic” și “Rabla Plus”- vor putea fi accesate de către persoanele fizice și juridice începând cu data de joi, 18 mai 2017.

Pentru fluidizarea activităților conexe programului de înnoire a parcului auto național, având în vedere că solicitantul are la dispoziție un termen de maxim 30 de zile de la data emiterii notei de înscriere în care să obțină certificatul de distrugere și certificatul de radiere, Instituția Prefectului – Județul Alba, a stabilit un program special destinat persoanelor fizice și juridice, beneficiare ale programului ” Rabla”.

Începând cu data de marți 23.05.2017, funcționari din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Alba vor prelua cererile de radiere din programul ” Rabla ” și vor elibera certificatele de radiere zilnic, între orele 15.00 – 16.00, la ghișeele nr. 3 și nr. 4.

 

Instituția Prefectului – Județul Alba

Eliminarea unor taxe și tarife

A N U N Ț

 

Având în vedere prevederile art. VII din Legea nr. 1 din 6 ianuarie 2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 15/6 ianuarie 2017, începând cu data de 01. 02.2017 se elimină taxele de eliberare a apostilei astfel că aceasta se eliberează în mod gratuit.

Prezentul anunț se publică pe site-ul Instituției Prefectului Județul Alba și se afișează la avizierul destinat apostilei.

 

Alba Iulia, 26 ianuarie 2017

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux