ANUNȚ CONCURS

Instituția Prefectului – Județul Alba, cu sediul în Alba Iulia, P-ța I.I.C.Brătianu, nr.1, jud. Alba, organizează în data de 19.06.2017, ora 10.00, concurs pentru ocuparea posturilor vacante de consilier IA, respectiv arhivar.

Concursul se va organiza cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, la sediul Instituției Prefectului-Județul Alba și va consta în probă scrisă și interviu, după următorul calendar:

 • Proba scrisă va avea loc în data de 19 iunie 2017, ora 10,00 la sediul Instituției Prefectului – Județul Alba;
 • Interviul va avea loc în data de 21 iunie 2017.

 

 1. Pentru postul vacant de consilier IA
 • Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Vechime minimă în specialitatea studiilor: 9 ani.
 • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul specializărilor: Automatizări și Calculatoare, Electronică aplicată, Telecomunicații, Informatică.
 1. Pentru postul vacant de arhivar
 • Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat.
 • Curs de calificare – Specializarea Arhivar absolvit cu certificat acreditat la nivel național.

 

Dosarul pentru înscriere la concurs se depune până în data 12 iunie 2017, ora 16.00 la sediul Instituției Prefectului-Județul Alba și trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. Cererea de înscriere la concurs:
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţia publică;
 4. Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor, în copie – pentru postul de consilier IA;
 5. Cazier judiciar;
 6. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. Curriculum vitae.

 

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale și este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale sau copii legalizate, pentru a fi certificate pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 

Bibliografie

Pentru postul de consilier IA

 1. Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, cu modificările și completările ulterioare, republicată;
 2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 3. H.G. nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr.340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, cu modificările și completările ulterioare;
 4. PC – Depanare si modernizare ediţia a IV-a, Autor Scott Mueller – Editura Teora
 5. Rețele de calculatoare, Andrew S. Tanenbaum – Editura Byblos 2004 (https://users.info.uvt.ro/~smihalas/com_net/download/compnet/retcalc_ed_4.pdf)
 6. Ghid de utilizare Microsoft Office 2007

http://www.portal.gsam.ro/files/Ghid%20de%20utilizare%20Microsoft%20Office%202007.pdf

https://s3.amazonaws.com/szmanuals/2f0785413c6ff4c31aa813c27f5d88a8;

 

         Tematică din bibliografia specifică:

 1. calculatoare personale – arhitectură, componente, caracteristici, periferice, diagnosticare defecte;
 2. instalarea fizică și configurarea unităților;
 3. rețele locale de calculatoare;
 4. sisteme de fișiere și recuperarea datelor;
 5. instalare şi utilizare a produselor pachetului MS Office 2007 – Word, Excel, Power Point, Access, Outlook.

Pentru postul de arhivar

 1. Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, cu modificările și completările ulterioare, republicată;
 2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
 3. Legea nr. 16/1996 – Legea Arhivelor Naționale, republicată;
 4. H.G. nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Ordinul MAI nr.137/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea unor dispoziţii ale Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată.

 

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0258/812377.

Program special la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Alba, pentru beneficiarii programului ” Rabla”

 

Programele de stimulare a înnoirii Parcului auto național – “Rabla Clasic” și “Rabla Plus”- vor putea fi accesate de către persoanele fizice și juridice începând cu data de joi, 18 mai 2017.

Pentru fluidizarea activităților conexe programului de înnoire a parcului auto național, având în vedere că solicitantul are la dispoziție un termen de maxim 30 de zile de la data emiterii notei de înscriere în care să obțină certificatul de distrugere și certificatul de radiere, Instituția Prefectului – Județul Alba, a stabilit un program special destinat persoanelor fizice și juridice, beneficiare ale programului ” Rabla”.

Începând cu data de marți 23.05.2017, funcționari din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Alba vor prelua cererile de radiere din programul ” Rabla ” și vor elibera certificatele de radiere zilnic, între orele 15.00 – 16.00, la ghișeele nr. 3 și nr. 4.

 

Instituția Prefectului – Județul Alba

Eliminarea unor taxe și tarife

A N U N Ț

 

Având în vedere prevederile art. VII din Legea nr. 1 din 6 ianuarie 2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 15/6 ianuarie 2017, începând cu data de 01. 02.2017 se elimină taxele de eliberare a apostilei astfel că aceasta se eliberează în mod gratuit.

Prezentul anunț se publică pe site-ul Instituției Prefectului Județul Alba și se afișează la avizierul destinat apostilei.

 

Alba Iulia, 26 ianuarie 2017

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux